Інформує Головне управління ДФС у Кіровоградській області

До уваги оптових та роздрібних торговців пальним!

Як повідомляють в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизними товарами ГУ ДФС в Кіровоградській області, законом України від 23 листопада 2018року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни до Податкового кодексу України та Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон №481/95-ВР), зокрема запроваджено ліцензування видів господарської діяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним  та передбачено плату за такі ліцензії. Зазначені зміни набирають чинності з 01 липня 2019року.

Статтею 1 Закону України №481/95-ВР визначено, що:

місце зберігання пального – місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування;

місце роздрібної торгівлі пальним – місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

зберігання пального – діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик;

роздрібна торгівля пальним – діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції / автогазозаправної станції / газонаповнювальної станції / газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки;

Порядок здійснення роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального визначено статтею 15 Закону № №481/95-ВР (зі змінами).

Зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії.

Річна плата за ліцензії на право зберігання пального у розмірі 780 гривень, плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 2000 гривень на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним/зберігання пального на кожне місце зберігання пального.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним/зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі/зберігання суб’єкта господарювання терміном на п’ять років.

Суб’єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.

Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються:

підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;

суб’єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Як отримати ліцензію на роздрібну торгівлю та зберігання пального!

Роздрібна торгівля пальним та зберігання пального може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю та зберігання.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію (роздрібна торгівля пальним або зберігання пального).

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю пальним додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю пальним суб’єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.

Для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

1) документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

  2) акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

3) дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об’єкта.

Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання відповідної ліцензії.

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи (крім документів, які подаються заявником для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального) подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 20 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови з посиланням на відповідні норми законодавства.

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.

Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб’єктом господарювання відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

заяви суб’єкта господарювання;

рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;

несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;

отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися / не погоджувалися такими органами;

встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.

У разі зміни найменування суб’єкта господарювання у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство у заяві, яка подається до органу, що видає ліцензії, з доданим до неї платіжним документом про сплату чергового платежу за ліцензію, суб’єкт господарювання зазначає про таку зміну його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство.

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання та/або зміною типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Статтею 16 Закону № №481/95-ВР встановлено, що контроль за дотриманням норм цього Закону здійснюють органи, які видають ліцензії, а також інші органи в межах компетенції, визначеної законами України.

Контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на роздрібну торгівлю пальним/ на зберігання пального. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

За порушення норм цього Закону № 481/95-ВР щодо торгівлі пальним та зберігання пального посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством (стаття 17 Закону № 481).

З огляду на зазначене вище, ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального або рішення про відмову в їх видачі видається заявнику не пізніше 20 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів (стаття 15 Закону № №481/95-ВР). Суб’єкти господарювання можуть подати документи на розгляд до органу ліцензування для отримання відповідних ліцензії (на адресу Головних управлінь ДФС в областях та м. Києві за місцем розташування місць зберігання та роздрібної торгівлі пальним).

Увага! Шахраї!

Головне управління ДФС у Кіровоградській області повідомляє про те, що зафіксовано неодноразові випадки висування незаконних вимог до суб’єктів господарювання  Бобринецького району Кіровоградської області з використанням засобів телефонного зв’язку. Зокрема, зловмисники використовують номери телефону 0968156456 та 0986128919. Невідомі особи представляються працівником Бобринецької ДПІ Гіричем П.В. та просять передзвонити начальнику Бобринецької ДПІ Ісупову І.В. для фінансового вирішення питання щодо непроведення контрольно-перевірочних заходів.

Просимо бути обережними та у разі надходження дзвінків від імені керівництва та працівників Бобринецької ДПІ Новоукраїнського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області з метою отримання коштів чи висування інших незаконних вимог слід одразу повідомляти про це за телефоном (0522) 36-69-44.

Платниками Кіровоградщини забезпечено надходження до зведеного бюджету на рівні майже 4 млрд гривень податків і зборів

Протягом січня-травня 2019 року до зведеного бюджету Кіровоградщини від платників регіону надійшло 2 млрд 863,8 млн гривень за рахунок податків і зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сума надходжень збільшилася на 18,6 відсотка, що у грошовому еквіваленті дорівнює 606,7 мільйонів гривень.

До загального фонду державного бюджету протягом п’яти місяців 2019 року мобілізовано 1 млрд 729,8 млн грн, що на 280,2 млн грн, або на 19,3% більше, ніж за відповідний період минулого року.

До місцевих бюджетів надійшло 2 млрд 130,8 млн гривень. Це на 327,5 млн грн, або на 18,2% більше фактичних надходжень січня-травня 2018 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року зібрано 1 млрд 705,7 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 289 млн грн, індикативний показник виконано на 103,7 відсотка.

З початку  2019 року на розгляд до фіскальної служби Кіровоградщини надійшло 20 запитів на публічну інформацію

 З метою забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, прозорості та відкритості своєї діяльності, Головним управлінням ДФС у Кіровоградській області забезпечено розгляд документів, з проханням надати публічну інформацію із посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації», які надійшли до обласного відомства та територіальних органів засобами поштового зв’язку, електронною поштою та особисто від запитувача.

Так, упродовж січня-травня 2019 року до Головного управління ДФС у Кіровоградській області та його територіальних органів надійшло 20 запитів на отримання публічної інформації. З них 14 запитів або 70% отримано від фізичних осіб, 3 запита або 15% від юридичних осіб, 2 запита або 10% від об»єднання громадян та 1 запит або 5%  від представників ЗМІ.

Відповідно до частини 1 ст.20 Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VІ «Про доступ до публічної інформації», розглянуто та опрацьовано 20 запитів, з яких задоволено 15 запитів, відмовлено по 4 запитам та надіслано належним розпорядникам інформації 1 запит.

Як повідомили в управлінні обслуговування платників ГУ ДФС в області запитувачей цікавила інформація щодо надання рахунків для сплати податків та заборгованостей, щодо проведення перевірок, щодо кількості прийнятих рішень про розстрочення а також щодо діяльності суб”єктів господарської діяльності та діяльності фіскальних органів.

Надходження до місцевих бюджетів Кіровоградщини зросли на 327,5 млн гривень

 Кіровоградські платники податків протягом січня-травня 2019 року сплатили до місцевих бюджетів 2 мільярди 130,8 мільйонів гривень. Доходи місцевих скарбниць порівняно з 2018 роком зросли на 327,5 мільйонів, або на понад 18 відсотків.

Більше половини від загальної суми становить сплата податку на доходи фізичних осіб. За п’ять місяців цього року до бюджетів громад надійшло 1,3 мільярда гривень, що на 197,5 мільйонів, або на 17,5 відсотка більше, ніж у 2018 році.

Землекористувачі спрямували до скарбниць 316,9 млн гривень плати за землю, що на 67,2 мільйона перевищує рівень січня-травня 2018 року. Більша частина суми надійшла від юридичних осіб – майже 282 мільйона, значно менше – 34,9 млн грн – від фізичних осіб.

Підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, з початку цього року поповнили бюджети на 282 млн гривень та у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшили відрахування єдиного податку на 42,3 мільйона, або на 17,7 відсотка.

Податок на доходи фізичних осіб, як основне джерело наповнення місцевих бюджетів регіону, безпосередньо залежить від розміру заробітної плати, яку офіційно отримують працевлаштовані працівники. Тому в обласному управлінні фіскальної служби закликають роботодавців дотримуватися трудового законодавства, своєчасно сплачувати податки та оформлювати належним чином найманих працівників.

 З початку року до Кіровоградської митниця надійшло 22 позовні заяви

 За січень-травень 2019 року до Кіровоградської митниці ДФС надійшло 22 позовні заяви. З них 19 – справи щодо оскарження рішень про коригування митної вартості; 3 – інші спори, пов’язані зі здійсненням митного контролю та митного оформлення.

  Для порівняння необхідно зазначити, що за аналогічний період 2018 року до митниці пред’явлено 4 позовні заяви.

Кіровоградщина: надходження ЄСВ перевищили минулорічні на понад 20 відсотків

У січні-травні поточного року платники податків Кіровоградської області перерахували 1 мільярд 705,7 мільйонів гривень єдиного соціального внеску. Як зазначив в.о. начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області Сергій Тертичний, порівняно з відповідним періодом минулого року рівень сплати ЄСВ зріс на 20,4 відсотка або майже 289 мільйонів гривень. Індикативний показник виконано на 103,7 відсотка.

При цьому, лише у травні цього року платники єдиного внеску регіону перерахували на рахунки Держказначейства 358,7 млн грн, що на 52,8 млн грн більше, ніж у травні 2018 року.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями зі сплати єдиного внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами, зобов’язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).

Несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому, адже періоди роботи  зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний  страховий внесок.

З початку року платникам Кіровоградщини повернули понад 640 млн гривень податку на додану вартість

Як повідомили фахівці управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Кіровоградській області, з початку року платники області отримали 640,1 млн грн бюджетного відшкодування ПДВ, що на 72,5 млн грн, або на 11,3 відсотка менше, ніж у січні-травні 2018 року.

З початку поточного року 40 суб’єктів господарювання Кіровоградської області заявили до відшкодування ПДВ з бюджету на загальну суму 570,7 мільйонів гривень. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року заявлена сума податку на додану вартість на рахунки платників зменшилась на 113,4 млн грн або на 20 відсотків (2018 рік – 684,1 млн гривень).

 Зміни у реквізитах бюджетних рахунків стосовно плати за ліцензії на право оптової, роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального

 Перелік рахунків державного бюджету, передбачених наказом Державної казначейської служби України від 13.05.2019 № 147 «Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету», зазнав змін по наступних кодах бюджетної класифікації:

– 22013200 «Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним»;

– 22013200 «Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним»;

– 22013200 «Плата за ліцензії на право зберігання пального».

Реквізити вказаних рахунків розміщено на субсайті Територіальних органів ДФС у Кіровоградській області офіційного веб-порталу ДФС в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: http://kr.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Головне управління ДФС у Кіровоградській області