Пам’ятка для роботодавця щодо організації розслідування нещасного випадку на виробництві

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт  зобов’язаний:

 • терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 • негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
 • зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) не-щасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування (далі — устаткування) у такому стані, в якому вони були на момент на-стання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших праців-ників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:

 • Фондові за місцезнаходженням підприємства (Знам’янському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області), на якому стався нещасний випадок;
 • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 • керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
 • органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
 • територіальному органові Держпраці.

Окрім того, роботодавець зобов’язаний:

 • негайно зробити запит до лікувального закладу про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу згідно з МКХ-10) та наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних засобів чи отруйних речовин;
 • протягом доби наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування. (До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник Фонду за місцезнаходженням підприємства (Знам’янського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області), представник первинної профспілки (при наявності на підприємстві кількох профспілок — представник профспілки, членом якої є потерпілий, а при відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці), а також представник підприємства, інші особи.)

Роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об’єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

Комісія зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:

 • обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб — свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;
 • визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
 • з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
 • вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);
 • визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;
 • установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
 • скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження.

Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід’ємну частину.

У випадках, зазначених у пункті 31 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1232 (далі – Порядок), або у разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку строк розслідування може бути продовжений за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці за місцезнаходженням підприємства. У разі отримання письмового погодження роботодавець видає наказ про продовження строку розслідування.

У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов’язаний з виробництвом, складається лише акт за формою Н-5.

Нещасні випадки реєструються роботодавцем у журналі за формою згідно з  додатком 7 Порядку.

Примірники затверджених актів  за формою Н-5 і Н-1 протягом доби надсилаються роботодавцем:

 • керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі (спеціалістові), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці підприємства, працівником якого є потерпілий;
 • потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;
 • Фондові за місцезнаходженням підприємства (Знам’янському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області), на якому стався нещасний випадок;
 • територіальному органові Держпраці за місцезнаходженням підприємства;
 • первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня.

Роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний строк видати наказ про результати розслідування нещасного випадку та вжиття запропонованих комісією заходів на запобігання виникненню подібних нещасних випадків.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язківроботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2 Порядку:

 • територіальному органові Держпраці за місцезнаходженням підприємства;
 • органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
 • Фондові за місцезнаходженням підприємства (Знам’янському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області);
 • органові управління підприємства (при відсутності — місцевій держадміністрації);
 • закладові державної санітарно – епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (при виявленні гострих професійних захворювань (отруєнь);
 • первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок ― профспілці, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 • органові галузевої профспілки вищого рівня, а при його відсутності — територіальному профоб’єднанню за місцем настання нещасного випадку;
 • органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).

По закінченні періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку, роботодавець складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 згідно з додатком 8 Порядку і надсилає його в 10-денний строк організаціям і особам, яким надсилалися акти за формами Н-5 і Н-1.

У разі настання нещасного випадку та за отриманням консультацій з питань охорони праці та соціального захисту застрахованих осіб звертайтесь до страхового експерта з охорони праціЗнам’янського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області за тел. 0(233) 21116, (066)196-76-16.

Тел./факс для передачі письмових повідомлень про нещасні випадки на виробництві (додаток 2 до Порядку):21116

Знам’янське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області – 0(233)21116;znam.kg@fssu.gov.ua   

Кількість переглядів: 9