Про необхідність дотримання вимог статутних документів в повсякденній діяльності структурними утвореннями політичних партій

Згідно Закону України “Про політичні партії в Україні” громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України. Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей, а також в інших випадках, передбачених Конституцією України.

Згідно положень статті 8 Закону України “Про політичні партії” повинні  мати  статут.

Статут політичної партії в обов’язковому порядку повинен містити такі відомості:

1) назву політичної партії;

2) перелік статутних органів політичної  партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;

 3) порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній;

 4) права та обов’язки членів політичної партії, підстави припинення чи зупинення членства в політичній партії;

5) порядок створення, загальну структуру та повноваження обласних,  міських, районних організацій політичної партії та  її первинних осередків;
          6) порядок  внесення  змін та доповнень до статуту і програми політичної партії;
          7) порядок скликання та проведення партійних з’їздів, конференцій,  зборів та інших представницьких органів політичної партії;
          8) джерела матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та порядок здійснення витрат політичної партії;
          9) порядок ліквідації (саморозпуску), реорганізації політичної партії,  використання її коштів та іншого майна, що залишилися після її ліквідації (саморозпуску).
          Статут та програма політичної партії затверджуються на установчому
з’їзді (конференції, зборах) політичної партії. Статут регулює процедуру обрання керівництва, склад, кількість та  термін дії обраних керівних органів. Тому необхідно дотримуватися встановлених статутом строків і вчасно проводити переобрання керівництва партійної організації шляхом проведення зборів (з’їздів, конференцій) з дотриманням всіх статутних  вимог. Це ж стосується і проведення зборів постійно діючого керівного органу, який здійснює керівництво поточною діяльністю у період між з’їздами (конференціями, зборами) політичної партії. Будь-які зміни до установчих документів повинні прийматися на установчому з’їзді (конференції, зборах) політичної партії з суворим дотриманням регламенту. В подальшому статут в новій редакції реєструється в підрозділах Мін’юсту України.

  Політична партія щорічно інформує Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення,  передбачені статутом партії. Політична партія також інформує Міністерство  юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

  Політичним партіям необхідно постійно здійснювати заходи з метою забезпечення виконання вимог Закону Про політичні партії”, вносити необхідні уточнення до статутних документів та вчасно подавати їх до підрозділів Міністерства юстиції України.

 

Кількість переглядів: 88