Програма “Центральний регіон – 2015” діє: обіцяли – виконали!

    Програма “Центральний регіон – 2015” діє: обіцяли – виконали! В Україні знову вибори, цього разу – місцеві. Нам з вами знову багато обіцяють представники всіляких пар­тій. Втім, вірити у порожні обіцянки ми, слава Богу, вже розучилися – занадто ба­гато їх звучало в останні роки. Цілком очевидно, що Кіровоградщина, як і інші регіони, 31 жовтня прого­лосує за тих, хто довів, що вміє тримати слово, під­тверд­жуючи його справою. Саме під таким гаслом – “обіцяли-виконали” провела своє перше півріччя команда нової державної влади в області під керівництвом Сергія Ларіна, команда його однодумців і однопартійців.
    Програма розвитку об­ласті “Центральний регіон – 2015” стала не тільки перед­виборною програмою, яку взяли на озброєння орга­нізації Партії регіонів області. План дій місцевої влади на п’ять років сьогодні не тільки формується. Він вже вико­нується.
    Розповідає голова ра­йон­­ної державної адмініст­рації Валерій Володими­рович АВКСЕНТЬЄВ:
    – Одним з головних зав­дань, яке поставила команда нової влади в районі, було відновлення роботи цукро­вого заводу. Бо завод – це робочі місця, це суттєве наповнення бюджету, це врешті піднесення соціально-економічного розвитку ра­йону. Пройшло півроку, і ми за цей час добилися вирі­шення цього питання. Зав­дяки активній підтримці голови обласної державної адміністрації Сергія Ларіна, прийнято остаточне рішення – завод з 2011 року знову буде працювати. Зараз про­водиться активна робота з бурякосіючими підпри­ємст­вами для забезпечення за­воду сировиною. До цього залучені господарства чо­тирьох районів області. І в нашому районі наступного року буде посіяно 2700 гектарів цукрових буряків. На цій площі вже проведено глибоку оранку. Такий конк­ретний результат роботи для району вкрай важливий. Він вирішує питання працевлаш­тування більше сотні людей, відкриває можливості соці­ального розвитку, оскільки будуть суттєві надходження до бюджету. Я думаю, що для не одного покоління це ще й моральний стимул, бо завод – це гордість Олек­санд­рівки, гордість не од­ного покоління. Про це неодноразово йшла мова під час моїх зустрічей з людьми і на виїзних при­йомах, і безпосередньо в адміністрації. Тут доречно скажу, що спілкування з людьми я ставлю на перший план у своїй роботі. У мене немає такого поняття – як прийомний день, хоча офі­ційно він погоджений. Та двері мого кабінету завжди відчинені, хто б і коли не прийшов до мене зі своїми проблемами. Я вже провів багато зустрічей з людьми і багато чого для себе почерп­нув, знаю, які на територіях проблеми, і як їх вирішувати. Свій план дій на найближчі п’ять років нова влада сфор­мувала у програмі „Цент­ральний регіон – 2015”, там є окремий розділ і по нашому району. Передбачено вико­нати у районі за п’ять років більше 200 завдань. Їх під­казали і люди під час зуст­річей, виїзних прийомів.
    Уже в першому півріччі 2011 року почнеться реалі­зація наміченого. Той же дитсадок по вулиці Суво­рова,1 в Олександрівці. Уже повністю завершена проце­дура його повернення у комунальну власність селищ­ної ради.
    Для нашої команди голов­не, щоб слово не розхо­дилося з ділом. Люди дуже боляче реагують на порожні обіцянки, несправедливість. І навряд чи повірять надалі, якщо не відчують допомоги і підтримки. Тому наша команда виконує обіцяне і найбільше цінує довіру людей.
    Василь СКЛЯРЕНКО, за­с­тупник голови районної державної адміністрації, голова районної органі­зації Партії регіонів:
    – Те, що сказав Валерій Володимирович про спіл­кування з людьми, для нашої команди регіоналів є вкрай важливим. Були в Івангороді проблеми з розрахунками за паї. Ми провели там зустріч з пайовиками і керівництвом ТОВ АФ „Ясинівська”, взяли під контроль розрахунки, і проблему знято – з людьми розрахувалися. Порядність і прозорість у розрахунках з орендодавцями неодмінна риса господарської діяль­ності Валерія Дєдова, Во­лоди­мира Савченка, Григорія Снісаренка, Олександра Джемелінського, які пра­цюють з нами в одній ко­манді. Ці керівники дбають і про соціальну сферу сіл. Зараз, наприклад, Воло­димир Савченко взявся за ремонт Михайлівського бу­динку культури, а перед цим був ФАП, газифікація Михай­лівки. Хіба це не про людей турбота. А як ожила Род­никівка з приходом Олек­сандра Джемелінського, молодого, енергійного керів­ника. Немає проблем із зарплатою, розрахунками за орендовані землі. Допо­магають ці керівники і шко­лам, і лікарні. У лікарню завезли крупи, борошно, олію.
    Живе турботами людей і наша районна партійна орга­нізація, особливо працюємо з людьми, які потребують допомоги, ветеранами, оди­нокими, інвалідами. Воло­димиру Микитовичу Шпи­льовому з Голикового – інваліду-афганцю завезли на зиму дрова, інваліду Великої Вітчизняної війни з Красно­сілля Коліснику Івану Трохи­мовичу я сам особисто вже вдруге відвіз по тисячі гри­вень, він просив допомоги. У Соснівці Галині Чумак – інва­ліду ІІ групи також придбали паливо на її прохання. Її односельчанці Г.О. Ігнатенко вирішили питання підклю­чення її будинку до електро­мережі. Юрію Павловичу Демченку з Голикового до­по­могли знайти роботу саме в Голиковому, як він і хотів. З 18 жовтня він уже працює у відділку СТОВ „АФ „Яси­нівська”. Це лише окремі приклади конкретно вирі­шених завдань. Кожен день у нас починається зі спіл­кування з людьми, з вирі­шення проблем, які фіксує „гаряча лінія” губернатора.
    Отож поки одні обіцяють, інші – роблять. У цьому й полягає головна різниця між представниками старої і нової влади в країні, між кандидатами від різних полі­тичних сил, що претендують на входження до органів місцевої влади після виборів 31 жовтня. І цю різницю люди обов’язково врахують – адже владу, особливо міс­цеву, вибираємо не для того, щоб на неї працювати, а щоб вона на нас працювала…
Кількість переглядів: 65