Соціально-економічне становище області

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–травень 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2017р. становила 962,7 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 3099 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (3074 особи) та міграційного (25 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–квітнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 161 особу.

Природний рух населення в січні–квітні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 45 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–квітні 2017р., як і в січні–квітні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–квітні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 72,4 тис. домогосподарств,  з них у міських поселеннях – 48,9 тис. домогосподарств,    сільській місцевості – 23,5 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у квітні 2017р., становила 43,5% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 41,5% – домогосподарства з однієї особи, 30,7% – з двох, решта – із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2017р. становила  71,5 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 57 млн.грн, у сільській місцевості – 14,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2017р. становив 626,8 грн (у березні – 822,2 грн).

Крім того, у січні–квітні 2017р. 26,2 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,  в тому числі у міських поселеннях – 10,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості –15,8 тис.

За січень–квітень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 71,9 млн.грн,  в тому числі у міських поселеннях – 30,8 млн.грн, у сільській    місцевості – 41,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної у квітні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2719,8 грн (у березні – 2962,2 грн).

У січні–квітні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 41,1 млн.грн.

У січні–квітні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 421,7 млн.грн (102,7% нарахованих за цей період сум   за рахунок погашення боргу попередніх періодів та перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, над вартістю фактично спожитих послуг), за електроенергію – 219,7 млн.грн.

На кінець квітня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 100,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 30,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 1,8 млн.грн, за електроенергію – 49,9 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги   з газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець квітня 2017р. відсутня.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 14,4 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 71,3% осіб,  які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з квітнем 2017р. зменшився на 0,17 в.п. і на кінець травня п.р. становив 2,46% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 2,97%, в міських поселеннях – 2,17%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в травні 2017р., становила 11,4 тис. осіб, середній розмір допомоги по безробіттю – 1729 грн, що на 46% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в травні 2017р. порівняно з квітнем п.р. збільшилася на 4,9% і на кінець місяця становила 2,9 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець травня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (22,7% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців (3,1%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області зменшилося з 6 осіб на кінець квітня   до 5 осіб на кінець травня 2017р.

Доходи населення

За січень–травень 2017р. розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5299 грн., що на 48,8% вище ніж   за січень–травень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–травні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розробленні кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, наукових досліджень та розробок, інформацій та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сільському господарстві, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах економічної діяльності до середнього по області становило 52,3–96,5%.

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 29% (у січні–травні 2016р. порівняно з січнем–травнем 2015р. – на 2,4%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–травня 2017р. зменшилася на 52,8%    і на 1 червня 2017р. становила 14,1 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р.

Сума боргу перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–травня 2017р. зменшилася на 18,3% і на 1 червня 2017р. становила 5,2 млн.грн. або 36,9% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борг з виплати заробітної плати,  на 1 червня 2017р. становила 522 особи  або 0,3% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 10 тис.грн, що становить 176,7% розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику   за травень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок державного бюджету на 1 червня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, за січень–травень 2017р. зменшилася на 14,6 млн.грн і на 1 червня 2017р. становила 8,9 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Світловодськ (28%) та м.Олександрію (26,3%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2017р. відсутня.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–травня 2017р. обліковано 9557 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 39,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–травня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств   і замахів на вбивство – 30, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 23, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 2.

Кількість випадків крадіжок становила 6038, шахрайств – 617, грабежів – 177, розбоїв – 40, хабарництва – 26.

У загальній кількості злочинів 75,2% становили злочини проти власності, 9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 2,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 1,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та злочини проти громадського порядку та моральності, 1,3% – злочини проти громадської безпеки, по 1% – злочини проти правосуддя та злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,3% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 19 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп (злочинних організацій); закінчено  3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–травні 2017р. становила 7276 осіб, з числа яких 2721 – жінки, 684 – особи похилого віку  та інваліди 1 і 2 груп, 52 – неповнолітні та 25 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,2% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 52 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 73 особи, із числа яких 31,5% – умисно вбито; 12,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень; 9,6% – загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1237,  з них жінок – 122, неповнолітніх – 68. У загальній кількості виявлених осіб,  які вчинили злочини, 34% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 12,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,3% вчинили злочин у групі.  Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 67,7%, безробітних – 14,4%.

Діяльність підприємств

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх підприємств області у січні–березні 2017р. склав 279,8 млн.грн прибутку проти 2203,1 млн.грн збитку у січні–березні 2016р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 62,9%, отримано 550,2 млн.грн прибутку до оподаткування, що у 1,6 раза більше ніж у січні–березні 2016р. Найбільші обсяги прибутку мали підприємства промисловості (79,1% загального прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів
і мотоциклів (14,2%).

За видами промислової діяльності найбільші обсяги прибутку отримали підприємства машинобудування (37,9% загального обсягу прибутку промисловості), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (24,6%), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (23,7%).

Частка збиткових підприємств області у січні–березні 2017р. становила 37,1%, що на 4,2 в.п. менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитків склав 270,4 млн.грн, що на 89,4% менше січня–березня 2016р. Значних обсягів збитків зазнали підприємства оптової  та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів   (58% загальної суми збитків), промисловості (31,4%). Найбільший відсоток збиткових підприємств спостерігався у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (64,3%), серед будівельних підприємств, підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, операцій з нерухомим майном (по 50%).

Серед видів промислової діяльності найбільші обсяги збитків отримані підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (38,9% загальної суми збитків промисловості), переробної промисловості (26,8%), водопостачання; каналізації, поводження з відходами (22,2%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 5650,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,6% більше обсягу січня–травня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. склав 3830,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6% більше обсягу січня–травня 2016р.

Сільське господарство

У січні–травні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–травнем 2016р. становив 99%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 92,2%, господарствах населення – 101,2%.

Тваринництво. Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–травні 2017р. склало 34,2 тис.т та порівняно з січнем–травнем 2016р. зменшилося на 0,5 тис.т або на 1,4%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 86,6% (у січні–травні 2016р. – 82,9%), великої рогатої худоби – 13% (14,1%), птиці свійської – 0,1% (2,8%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–травні 2017р. становив 9,2 тис.т, що на 0,8% менше ніж у січні–травні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 1,4 тис.т   (на 3,5% менше), свиней – 7,7 тис.т (на 0,7% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 107,1% (у січні–травні 2016р. – 104,5%).

У січні–травні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–травнем 2016р. зменшилося на 0,6% і склало 117,5 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,3% (94,1 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 2,2% (23,4 тис.т).

У січні–травні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–травнем 2016р. зменшилося на 15,3% і склало 166 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 31,5 раза (1,1 млн.шт), господарствах населення – зросло на 2,3% (164,9 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 130 тис. голів (на 0,2% більше ніж на 1 червня 2016р.), у т.ч. корів – 58,4 тис. голів (на 1,4% менше), свиней – 245,2 тис. голів (на 8,2% менше), овець і кіз – 55,7 тис. голів та птиці свійської – 5424,4 тис. голів (на рівні 1 червня 2016р.).

Порівняно з показниками на 1 червня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 3,1%, свиней – на 8,7%, овець та кіз – на 4,8%, птиці свійської – у 5,6 раза, разом з тим збільшилася кількість корів на 1,4%.

На початок червня 2017р. населенням утримувалося 78,4% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 червня 2016р. – 77,6%), у т.ч. корів – 82% (82,4%), свиней – 45,7% (45,4%), овець і кіз – 88% (87,4%), птиці свійської – 99,3% (96%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. зросли на 10%, у т.ч. продукції рослинництва – на 9,1%, тваринництва – на 30,6%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.
На 1 червня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих)   та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 437,2 тис.т зерна (на 23,6% більше проти  1 червня 2016р.), у т.ч. 126,6 тис.т пшениці (на 18,2% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 284,3 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 86,2 тис.т пшениці, 137 тис.т кукурудзи, 41,4 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 152,9 тис.т зерна (на 35,4% більше).

Запаси соняшнику становили 221,8 тис.т (в 1,7 раза більше проти 1 червня 2016р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 80,6 тис.т, на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою – 141,2 тис.т.

Навколишнє середовище

У 2016р. в області утворилося 34,4 млн.т відходів, що на 3,2% більше порівняно з 2015р., у т.ч. відходів І-ІІІ класів небезпеки – 6 тис.т (на 7,8% менше). Із загального обсягу утворених відходів 99,6% (34,3 млн.т) припадає на відходи, що утворились унаслідок економічної діяльності підприємств та організацій.

У загальній кількості відходів, що утворилися у 2016р., найбільшу питому вагу (93,3%) складають відходи гірничої промисловості і розроблення кар’єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини.

Загальний обсяг утилізованих відходів в області становив 3 млн.т, що у 2,8 раза менше ніж у 2015р., видалених відходів у спеціально відведені місця чи об’єкти – 31 млн.т (на 26,9% більше).

 Промисловість

У травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2016р. обсяги промислового виробництва збільшилися відповідно на 2,6% та 10%, за підсумками 5 місяців 2017р. – на 10,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився
на 24,3%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 24,6%, каменю піску та глини – на 9%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 7,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився на 15,5%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 32%, інших харчових продуктів – на 25,4%, олії та тваринних жирів – на 16,4%. Водночас зменшились обсяги продукції у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості  на 24%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,2%, готових кормів для тварин – на 1,8%.

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 64132 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 319 т,  печива солодкого і вафель – на 118 т, виробів здобних – на 36 т,  сирів сичужних та плавлених – на 22 т. Водночас зменшилось виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 4174 т, борошна – на 3377 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 938 т, круп – на 751 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 679 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 469 т, виробів ковбасних – на 303 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 166 т, м’яса великої рогатої свіжого чи охолодженого – на 87 т.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–травні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 14,9%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 47,5%. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві скорочення обсягів виробництва становило 20,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–травні 2017р. випуск продукції зріс на 21%, у т.ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 22,3%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 16,5%, іншої хімічної продукції – на 5,3%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився в 1,7 раза, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – в 6,3 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – в 1,6 раза, виробництва пластмасових виробів – на 7,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 75,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 91%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 97,3%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 2,9%.

Будівництво

У січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 314 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 202,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 69,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти 20,7% та 10,2% відповідно.

Транспорт і зв’язок

У січні–травні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 8397,7 тис.т вантажів, що в 1,8 раза більше ніж у січні–травні 2016р., вантажооборот збільшився на 4,2% і становив 11310,3 млн.ткм.

Залізницею у січні–травні 2017р. перевезено 3094,1 тис.т вантажів, що на 3,3% більше ніж у січні–травні 2016р. Збільшилося перевезення брухту чорних металів на 17,2%, зерна і продуктів перемолу – на 12,4%, нафти   і нафтопродуктів – на 3,8%. Разом з цим зменшилося перевезення хімічних  і мінеральних добрив (на 9,4%) та будівельних матеріалів (на 2,7%). Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 4,2% і становив 11001,3 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2017р.  перевезено  5302,2 тис.т вантажів, що у 3 рази більше порівняно з січнем–травнем 2016р., вантажооборот зріс на 3,9% і становив 308,3 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–травні 2017р. перевезено 1,4 тис.т вантажів, що на 36,8% менше порівняно з січнем–травнем 2016р., вантажооборот зменшився на 32,8% і становив 0,7 млн.ткм.

У січні–травні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 25,7 млн. пасажирів, що на 5,4% більше ніж у січні–травні 2016р., пасажирооборот збільшився на 3,4% і становив 930,4 млн.пас.км.

Залізницею у січні–травні 2017р. перевезено 0,9 млн. пасажирів, що на 52,5% менше ніж у січні–травні 2016р., пасажирооборот зріс на 8,8 % і становив 586 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2017р. перевезено   18,6 млн. пасажирів, що на 6,6% менше порівняно з січнем–травнем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 10,3% і становив 300,7 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні–травні 2017р. зменшились на 17,1% та становили   5,2 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–травні 2017р. перевезено  28,2 тис. пасажирів, що на 2,1% менше порівняно з січнем–травнем 2016р., пасажирооборот зменшився на 12,6% і становив 11,1 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–травні 2017р. перевезено 6,1 млн. пасажирів,  що у 2,5 раза більше ніж у січні–травні 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2017р. обсяг експорту товарів склав 169,5 млн.дол. США, імпорту – 78,7 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2016р. експорт збільшився в 1,6 раза, імпорт – в 1,4 раза. Позитивне сальдо становило 90,8 млн.дол. (у січні–квітні 2016р. – 53,1 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (62,3 млн.дол.), зернові культури (43,6 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості    (8,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–квітні 2017р. склав 2,15 (у січні–квітні 2016р. – 1,96).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 101 країни світу.

У цілому область експортувала товари до 88 країн світу.

У січні–квітні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 31,5 млн.дол. (18,6% загального обсягу експорту) та зменшився на 4,3% порівняно з січнем–квітнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Чехії, Італії, Іспанії, серед інших країн – до США, Індії, Китаю, Ізраїлю, Ірану, Ісламської Республіки, Туреччини, Єгипту. Водночас зменшилися поставки до Білорусі, Нідерландів, Об’єднаних Арабських Еміратів, Німеччини.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 23,1% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 10,6% (механічні машини), Єгипту – 7,2% (продукти рослинного походження), Іспанії – 4,1% (жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження), Ізраїлю – 3,8% (жири та олії тваринного або рослинного походження).

У січні–квітні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 62,3 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 47,5 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 23,9 млн.дол., готових харчових продуктів – на 15,9 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 62 країн-партнерів. У січні–квітні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 34,6 млн.дол. (44% загального обсягу) та збільшився в 1,7 раза проти січня–квітня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–квітнем 2016р. зросли з Білорусі, Великої Британії, Бельґії, Польщі, Німеччини, Китаю, США, скоротилися – з Франції, Російської Федерації.

Найбільші надходження здійснювались з США – 18,3% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Німеччини – 13,9% (механічні машини), Китаю – 13,8% (взуття, головні убори, парасольки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Білорусі – 7,9% (засоби наземного транспорту, крім залізничного), Туреччини – 6,4% (продукти рослинного походження, засоби наземного транспорту, крім залізничного).

У січні–квітні 2017р. в область надійшло машин, обладнання   та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 31 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного – на 22,3 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 4,7 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 4,2 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 3,2 млн.дол., взуття, головних уборів, парасольок –  на 2,8 млн.дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених  в економіку області з початку інвестування, на 1 квітня 2017р. склав  60,6 млн.дол. США, що на 2,9% більше обсягів інвестицій на початок 2017р.,   та у розрахунку на одну особу населення склав 63 дол. З країн ЄС унесено  40,2 млн.дол. інвестицій (66,3% загального обсягу акціонерного капіталу),    з інших країн світу – 20,4 млн.дол. (33,7%).

У січні–березні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами унесено 1,3 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 35 країн світу, з них 15 – країни Європейського Союзу. До четвірки основних країн-інвесторів, на які припадає 78,2% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 19,9 млн.дол., Кіпр – 13,7 млн.дол., Російська Федерація – 10,4 млн.дол. та Нідерланди –  3,4 млн.дол.

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості – 26,6 млн.дол. (43,8% загального обсягу), будівництва – 12,7 млн.дол. (20,9%), організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,2 млн.дол. (8,6%), організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 4,4 млн.дол. (7,3%), підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 3,8 млн.дол. (6,3%), підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності –    3,4 млн.дол. (5,7%).

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2017р. становила 13,9 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 квітня 2017р. становив 74,5 млн.дол.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,5%, з початку року – 106,8%.

На споживчому ринку в травні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 2,7%. Найбільше (на 16,9% та 15,5%) подорожчали фрукти та овочі. На 5,7–0,5% зросли ціни на олію оливкову, м’ясо та м’ясопродукти, інші продукти харчування, морозиво, безалкогольні напої, маргарин, цукор, олію соняшникову, кондитерські вироби з борошна та цукру. Водночас суттєво (на 13%) знизились ціни на яйця; на 3,4–0,6% подешевшали молоко, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, масло, макаронні вироби, сметана.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 2,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 5,4%, алкогольні напої – на 1,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок підвищення плати за утримання будинків та прибудинкових територій на 10,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1% відбулося в основному за рахунок подорожчання палива та мастил на 1,1%, проїзду в автодорожньому транспорті на 0,4%. Разом з тим відбулося здешевлення перевезень залізничним пасажирським транспортом на 0,7%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Кількість переглядів: 697