Валерій Авксентьєв: “Ми нічого не ділили, лише спільну відповідальність за район”

 Завершення року –  тради­ційний час підбивати підсумки зробленого, накреслювати пла­ни на майбутнє. Сьогодні ніхто не стане заперечувати, що в районі, за рік, що минає, багато реалізовано конкретних зав­дань. І гасло владної команди  „обіцяли-виконали” – не просто слова. Владі дійсно вдалося вирішити низку серйозних речей, тож в підсумку є що сказати людям. 

У цьому році у районі ми всі працювали над реалізацією основних завдань широ­ко­масш­табної програми ”Цент­ральний регіон-2015. Еконо­мічний і соціальний розвиток Олександрівського району до 2015 року” та 10 регіональних ініціатив голови обласної дер­жавної адміністрації Сергія Ларіна. Такий можна сказати плановий підхід до реалізації завдань виконувати було і  просто, і складно. Просто, бо завдання були визначені конк­ретно, і чи не вперше за багато років, а складно, бо ми не мали права їх не виконати. Бо, по суті, „Центральний регіон-2015” це народна програма, оскільки вона створювалася на кожній території людьми і для людей. Тож підвести сподівання людей ми не мали права.

На 2011 рік у районну програму було внесено 48 проектів, 4 з них інвестиційні та 44 соціальні. Все заплановане виконане стовідсотково. Ми в області серед перших, кому вдалося виконати намічені зав­дання. Завдяки реалізації масш­табних інвестиційних проектів, а це відновлення роботи цук­рового заводу в Олександрівці, організація виробництва аль­тернативного палива на Олександрівській дільниці ПАТ „Інтерресурси”,відновлення роботи хлібокомбінату райспо­живтовариства та будівництво модульного молокозаводу, забезпечено створення нових робочих місць та значно збіль­шено доходи до районного бюджету. На останньому об’єк­ті ще тривають роботи і після введення в дію цього моло­копереробного підприємства буде створено до 20 нових робочих місць. Це додатково до 545, які були створені на вище названих діючих підприємствах.

Серед соціально значимих проектів, які реалізовані у 2011 році, – завершення реконст­рукції кінотеатру під спор­тивний комплекс, придбання шкільного автобуса для Бір­ківської школи, реконструкція системи водовідведення та водопостачання в Олександ­рівці.

На сьогодні повністю завер­шено роботи з водовідведення та  водопостачання (перша черга), і роботи продов­жу­ються на другому етапі ре­конструкції водогону.  У цьому році зроблено значний обсяг робіт на центральному стадіоні в Олександрівці, повністю оновлено глядацькі трибуни, там встановлено пластикові стільці.До соціально важливих об’єктів належать також будів­ництво ФАПу у селищі Лісо­вому, відкриття Будинку куль­тури у селі Веселому,  ви­конання цілого комплексу робіт на будівництві історико-архі­тектурного заповідника родини Раєвських. Крім безпосередньої  реконструкції церкви у Ро­зумівці, оновлено експозицію музею історії села, в при­міщенні замінено вікна. На все це витрачено більше 1,5 міль­йона гривень.  Розпочато бу­дівництво газопроводу ви­со­кого тиску для газифікації сіл Бовтишки і Розумівки. Загальна протяжність газопроводу більше 5 кілометрів. На половині  газопроводу вже укладено труби.  У селі Красносіллі запущено в дію завод з пере­робки сої на базі фермерського господарства „Київська Русь”. На сім мільйонів гривень вико­нано ремонтних робіт на до­рогах місцевого значення.

Крім того, реалізовано про­екти з поліпшення матеріальної бази шкіл, закладів культури, освіти, охорони здоров’я, впо­рядкування територій, зов­нішнього освітлення населених пунктів. До переліку соціально важливих проектів належить і ремонт школи у селі Крас­носілці, на ці потреби ви­користано майже мільйон  гривень. Ще з  1992 року школа, по суті, знаходилась в ава­рійному стані, питання її ре­конструкції не вирішувалось роками. Нам вдалося в цьому році повністю вдремонтувати цей навчальний заклад

Не можу не сказати і про роботу у напрямку вирішення проблем забезпечення кадрами центральної районної лікарні. Для залучення в медичний заклад молодих фахівців в Олександрівці будується жит­ло для  лікарів.

По вулиці Володарського уже зведено будинок, в нас­тупному році з завершенням внутрішніх робіт його можна буде передавати молодим фа­хів­цям.

Ще один будинок по вулиці Пушкіна, колишнє при­міщення  редак­ційно-видав­ничого об’єднання „Олександ­рівщина”, передано рішенням одинадцятої сесії районної ради у власність Олександрівської селищної ради і також пла­нується вико­ристовувати його під житло лікарям.

І це далеко не повний перелік того, що вдалося зробити у цьому році у рамках програми. На реалізацію всіх проектів використано біля 22 мільйонів гривень. Це кошти бюджетів різних рівнів, а також значна частина власні кошти підприємств та організацій – біль­ше 15 мільйонів гривень.

Без командної співпраці навряд чи вдалося б скільки зробити. Найперше відзначу роботу в єдиному руслі двох гілок влади у районі – адміністрації та  районної ради. У нас дійсно консо­лідо­вана команда. Ми нічого не  ділили, лише спільну відпові­дальність за район.   І я вдячний за це голові районної ради  Василю Івановичу Скляренку.

  І це головний мій  висновок за підсумками цього року. І маю сьогодні нагоду подя­кувати всім за сумлінну працю. За розуміння і підтримку, постійний крок назустріч усім нашим ініціативам  висловлюю вдячність обласній державній адміністрації та обласній раді, особисто головам Сергію Ми­ко­лайовичу Ларіну та Миколі Михайловичу Ковальчуку, народному депутату України Олександру Йосиповичу Єді­ну, депутатам обласної ради, а також депутатському корпусу районної ради, сільським і селищним головам, керівникам установ, організацій, гро­мадсь­ким організаціям, які небайдужі до проблем своїх територій. Тут  доречно сказати, що наш район успішно працює в Між­народному проекті Європейсь­кого Союзу та програми роз­витку ООН. У цьому році у другій фазі проекту працюють чотири громадські організації з Олександрівської та Єлизаветградківської селищних рад, Цвітненської та Івангородської сільських рад.  

Загальна вартість проектів, що реалізуються, 860 тисяч гривень.

У контексті всього ска­заного вище хотів би відзначити ще таку важливу складову  наших успіхів як соціально відповідальний бізнес. Маю на увазі турботу керівників під­приємств, бізнесових структур про розвиток територій, на яких вони працюють.

Сьогодні питання ставиться до розвитку бізнесу так: бу­дуйте, створюйте вироб­ницт­во, торгуйте, але будьте відпо­відальними. Беріть участь в облаштуванні того населеного пункту, де ви працюєте, до­помагайте місцевій школі, лікувальному закладу. І люди вас за це поважатимуть. Я вітаю кожен крок керівників, які ремонтують дороги, допо­магають утримувати дитячий садок, освітлюють   вулиці села, ремонтують заклади культури  і медицини, дбають про місцеву школу. Це закономірно і так повинно бути. І добре, що в нас так і є на більшості територій. Я сьогодні вдячний тандему керівників підприємств і сільських голів у Михайлівці – Во­лодимиру Васильовичу Сав­ченку та Олександру Воло­димировичу Савченку, у Єли­завет­градці –  Григорію Олек­санд­­ровичу Снісаренку, Ста­ніславу Володимировичу Бака­ляру, Дмитру Андрійовичу Кришталю та Юрію Васильовичу Голубу, у Цвітному –  Ярославу Миколайовичу Романяку, Юрію Васильовичу Ровінсь­кому, Андрію Валентиновичу Барбулу,  Віктору Пилиповичу Ліхненку, у Красносілці –  Олек­сандру Миколайовичу Камишову та Івану Олександ­ровичу Богаченку, у Веселому – Віталію Івановичу Лозовому та Івану Васильовичу Назоліну, у Вищих Верещаках – Дмитру Олександровичу Скіч­ку та Павлу Михайловичу Павловському, у Бірках – Михайлу Яковичу Ткаченку та Олександру  Івановичу По­ліщуку, у Букварці Віктору Миколайовичу Гусаку та  Во­ло­димиру Євгеновичу Щор­бі, у Красносіллі – Роману Ми­роновичу Шепетюку, Ми­колі Миколайовичу Мос­кален­ку, Сергію Миколайовичу Соколу та Ользі Миколаївні Федо­ровій, сільським головам Несваткового –  Сергію Анатолійовичу Тукалу, Розумівки –  Миколі Васильовичу Христенку, Голикового – Воло­димиру Михайловичу Сма­лиусу, Підлісного – Сергію Ана­толійовичу Карма­зину, Іван­города – Василю Івановичу Мельнику та іншим.

Дуже багато робить для розвитку соціальної сфери сільських територій директор СТОВ”АФ „Ясенівська” Дмит­ро Вікторович Мамалат. Завж­ди приходять на допомогу, усвідомлюють важливість і необхідність вирішення соціальних питань керівники підприємств філії „Олек­санд­рівський райавтодор”  Воло­димир Іванович Стьожка,  ПАТ „2-й імені Петровського цукро­завод” Микола Ілліч Обідін, Олександрівського райспо­живтовариства  Володимир Миколайович Тіма­новсь­кий, ПАТ „Інтерресурси” Кирило Миколайович Москаленко та Олександр Миколайович Цим­бал, Олександрівського ЛВУМГ Руслан Петрович Ма­рієнко, Олександрівського УЕГГ Олександр Воло­дими­рович Матвієнко, ДП „Олек­сандрівський лісгосп” Олек­сандр Петрович  Синявський, ПАТ „Друге імені Пет­ровсь­кого” Віталій Іванович Ло­зовий, ТДВ „Фундукліївське ХПП” Василь Петрович Зе­ленько, голова фермерського господарства Валерій Во­ло­димирович  Дєдов, фермер з Голикового Іван Анатолійович Крейтор та інші. Ось така ко­манда однодумців, згуртована, відповідальна, люди не слова, а діла. Всі працювали на конк­ретний кінцевий результат. Я впевнений, що люди оцінять нашу командну працю.

 Дорогу здолає той, хто йде, не зупиняється на досягнутому. Тож закономірними є плани на 2012 рік. Програма „Центральний регіон-2015” розрахована на п’ять років, але це не означає, що в неї не будуть вноситись зміни, доповнення. Життя не стоїть на місці, вимагає нових підходів, нового погляду. Тому, звичайно, будуть корективи, уточнення запланованих про­ектів.Що ж стосується найб­лиж­чої перспективи 2012 року, то планів багато. Будуть продов­жені роботи на об’єктах, які започатковані в цьому році: на стадіоні, на реконструкції сис­теми водопостачання Олександ­рівки, газифікації Розумівки, Бовтишки, Соснівки, Цвітного, облаштування історико-архі­тектурного заповідника родини Раєвських. Там же в Розумівці, буде виконано роботи ще на одному важливому об’єкті: зведено шатровий дах над адміністративною будівлею, де знаходяться всі установи й організації села.  Біля уже завершеного спортивного комп­лексу в Олександрівці заплановано будівництво ди­тячого спортивно-ігрового майданчика та облаштування території. Буде введено в дію молокопереробний завод та нові потужності на заводі з переробки сої, ремонт відрізка дороги державного значення Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв в частині Олександрівки від автовокзалу до авто­заправочної станції. В комплекс робіт входить і ремонт мосту через Тясмин та шляхопроводу  Заплановано  придбання ще одного шкільного автобуса, будівництво сучасного ово­чесховища на 100-120 робочих місць. Будуть продовжені роботи по зовнішньому освіт­ленню вулиць у селах, і в 2012-2013 роках плануємо завер­шити освітлення всіх населених пунктів, ремонту доріг в села, зміц­ненню матеріально-тех­нічної бази освітніх і  клубних закладів, зокрема і вирішення питання опалення клубів та будинків культури, об’єктів медицини, впо­рядкування те­ри­торій.  На багато об’єктів уже розроблено проектно-кош­торисну доку­ментацію.

Зважаючи на реалії сьо­годення, будемо працювати в напрямку енергозбереження, зокрема центральну районну лікарню буде  переведено на новий вид опалення. Нова котельня працюватиме на від­ходах деревини, це забезпечить нормальний температурний режим в лікарні, а заодно зекономить бюджетні кошти за оплату дорогого нині при­родного газу.

 Впевнений, що ці завдання виконаємо. Є бажання це ро­бити, є розуміння, є команда однодумців, є спільна праця в одному напрямку влади у районі.

Не будемо зупинятись на досягнутому, будемо йти далі і дорогу здолаємо.

Кількість переглядів: 361