Від серця до серця

Люди з обмеженими фізич­ними можливостями, вони що­дня потребують допомоги, уваги, підтримки всюди, в усіх країнах однаково. На між­на­родному рівні визначено навіть день таких людей – Між­на­родний день інвалідів, який щороку  відзначається 3 груд­ня. Це не свято – це ще одна нагода привернути увагу до цих людей. У нашому районі люди з обмеженими фізичними можливостями, а також люди недієздатні оточені увагою і турботою. У районі функ­ціо­нують два спе­ціалізовані закла­ди, в яких на пов­ному дер­жавному утри­манні прожи­вають  недіє­здатні пацієнти. Саме в Міжнародний день інва­ліда у Єлизавет­град­ківсь­кий психоневрологічний інтер­нат завітали  голова районної  державної адмі­ністрації Ва­лерій Авк­сентьєв, депутат обласної ради Володимир Стьож­ка, голова райкому проф­спілки працівників дер­жав­них установ Олександра Гера­щен­ко, ди­ректор територі­аль­ного цент­ру Лю­бов Емірова, місцеві підприємці Терещенко, Мальо­вана, Кріт, керуюча банком „Аваль” Н. Черкас. Прийшли вони не з порожніми руками, зокрема депутат обласної ради Воло­димир Стьожка привіз пилосос. Були теплі, щирі слова вітань, грамоти, подарунки і праців­никам, які щодня опі­куються підо­піч­ними, і самим мешкан­цям інтер­нату.

Голова районної державної адміністрації Валерій Авк­сентьєв відвідав цього дня і Біляївський психоневроло­гічний інтернат, цікавився умовами проживання па­цієнтів, обговорив на­гальні про­блеми закладу з пер­со­налом, вис­ловив щирі слова подяки за турботу про мешканців інтер­нату, вручив по­дарунки підо­пічним. По­дарунки для інтер­нату у Міжнарод­ний день інва­лідів вру­чили і директор СТОВ АФ „Ясенівська” Дмит­ро Мамалат, він по­да­рував плазмовий теле­візор, під­приємці В.Бед­зай, С. Гал­кіна та інші.

 

Кількість переглядів: 66