Виконання поставлених завдань в умовах економії бюджетних коштів

Початок нового року завж­ди асоціюється у всіх з нови­ми можливостями, змінами на краще, новими сподіван­ня­ми і успіхами. І це цілком зако­номірно. Які зміни чека­ють жителів району у 2013 році і які кроки робитиме влада для цього, розповідають керівни­ки району та окремих установ.

Голова ра­йонної державної адмініст­рації Валерій Володими­рович Авк­сентьєв:

Перш ніж поділитися планами щодо соціально-економічного розвитку ра­йону на нинішній рік коротко пі­діб’юпідсум­ки минулого 2012 року.

У минулому році, нам вдалося вирішити багато важ­ливих для нашого регіону проблем: збережено позитивні темпи розвитку в галузі про­мисловості та сільського гос­подарства. Зокрема працювало одне з провідних підприємств району – ПАТ «2-й імені Пет­ровського цукровий завод», збудовано і введено в дію модульний молокозавод в Но­вій Осоті, переведено на аль­тернативне паливо котельню центральної районної лікарні, що дало змогу вперше за ба­гато років забезпечити нор­мальний температурний ре­жим у лікувальному закладі. Вдалося зробити чималий об­сяг робіт з оновлення цент­рального стадіону в Олександ­рівці, завершена реконструкція кінотеатру під спортивний зал в Олександрівці, що доз­волило збільшити охоплення дітей фізичною культурою і спор­том. У районі практично ви­рішено проблему забезпе­чення дітей дошкільною осві­тою та зняття черг в дитсадки в Олек­санд­рівці. Для цього створено навчально-виховні комплекси на базі двох Олек­сандрівських шкіл №2 та №3. Придбано також у рамках загально­дер­жавної програми „Шкільний автобус” два нових шкільних автобуси. Зроблено поточний ремонт в Олек­санд­рівському районному будинку культури, проведена реконст­рукція пло­щі перед РБК.

Особ­ливо багато зроблено в районі для зміц­нення мате­ріальної бази галузі медицини. У цент­ральній ра­йонній лікар­ні від­кри­то су­часний центр первин­ної діаг­ностики, укомп­лекто­ваний найновішим ме­дичним облад­нанням, також обладнано па­лати для інвалідів Великої Вітчизняної війни. У селищі Лісовому відкрито фельд­шерсько-акушерський пункт.

Це далеко не повний перелік зробленого у минулому році. Головне, що нам вдалося у повній мірі забезпечити функ­ціонування установ галузі освіти, медицини, культури, соціального захисту населення. В повному обсязі виплачено допомоги незахищеним верст­вам населення, заробітні плати працівникам бюджетних уста­нов, що фінансуються з район­ного та місцевих бюджетів.

Щодо планів на цей рік, то вони чітко визначені в пос­тавлених Президентом зав­даннях подальшого соціально – економічного розвитку тери­торій та реалізації реформ в галузі медицини, освіти, підви­щення соціальних стандартів життя населення. Зважаючи на непросту фінансову ситуацію в державі, виконувати ці зав­дання буде непросто. Але, не дивлячись на це, соціальні програми не будуть згорнуті. У 2013 році соціальна політика держави буде спрямована на соціальний захист населення. Зокрема на 20 відсотків будуть збільшені виплати мало­забез­печеним верствам населення при одночасній жорсткій еко­номії на фінансування бюджет­них установ. Наше ж першо­чергове завдання на 2013 рік – забезпечення надання медич­них, освітніх, культурних пос­луг закладів району на належ­ному рівні в умовах жорсткої економії бюджетних коштів. Хочу зазначити, що на функ­ціонування бюджетних уста­нов району у 2012 році було витрачено близько 110 мільйо­нів гривень, і це при тому, що Олек­сандрівський район має власні доходи в межах 30 міль­йонів гривень, тобто біля 80 мільйонів гривень над­ходить з Державного бюджету.

Тому одним з перших моїх розпоряджень було створення комісії з питань контролю за використанням бюджетних коштів, до складу якої входять досвідчені фахівці з усіх галузей економіки, що доз­волить більш детально аналі­зувати видатки по кожній галу­зі з метою досягнення макси­мального економічного ефекту.

Перший заступник голо­ви районної державної адмі­ністрації – голова комісії Ольга Дмитрівна Борота:

2013 рік буде непростим у плані фінансування бюджет­них установ району. При жорст­кій економії бюджетних коштів ми повинні забезпечити повноцінне функціонування всіх закладів соціальної сфери, своєчасне та якісне надання послуг населенню. Тому ново­створена комісія ставить перед собою основне завдання – здійснення організаційно-правових заходів щодо про­ведення контролю за вико­ристанням коштів бюджетів усіх рівнів бюджетними уста­новами та організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ району. Комісія буде проводити рейди-перевірки діяльності закладів соціальної сфери, зокрема і відпрацю­вання в повній мірі праців­никами робочого часу.

Тож, користуючись наго­дою, звертаюся до жителів району висловлювати свої пропозиції і зауваження, а то і скарги щодо діяльності закла­дів медицини, освіти, культури, соціального захисту. Звертай­тесь з своїми пропозиціями в Олександ­рівську районну дер­жавну адміністрацію, і ми спільно будемо вирішувати питання покращення діяль­нос­ті закла­дів соціальної сфери.

Виконуючий обов’язки головного лікаря цент­раль­ної районної лікарні Олек­сандр Стефанович Зубаха:

Коли йдеться про здоро­в’я, то відступають на дру­гий план всі інші проблеми. З цього має виходити відпові­дальність медпрацівників за збереження життя людей. Я повністю розділяю таке твердження.Саме на це спря­мовані і реформи в галузі медицини, які зараз прово­дяться в нашій країні. Тим більше, що необхідність ре­форми в цій галузі назріла давно. Першим етапом її на рівні району є створення по­туж­ного центру первинної медико-санітарної допомоги та реформування системи надан­ня екстреної медичної допо­моги. Всім відомо, що медичні заклади в районі повністю утримується за кошти район­ного бюджету, за кошти плат­ників податків. Незважаючи на жорсткий бюджет нинішнього року, у районі знайдено мож­ливості для належного фінан­сування медицини. Буде забез­печено виплату заробітної плати медикам, оплату енерго­носіїв, а також закупівлю ме­дичних препаратів для прове­дення анестезії при операціях, медикаментів для надання першої медичної допомоги, а також матеріалів для рентгено­логічних та лабораторних дос­ліджень. Зазначені послуги надаються нашим закладом безкоштовно.

У грудні 2012 року Олек­сандрівська ЦРЛ пройшла акредитацію на вищу кате­горію. На базі нашої лікарні щочетверга лікарі ЦРЛ про­водять занят­тя з працівни­ками фельдшерсь­ко-акушерсь­ких пунктів та амбулаторій.

Крім того, ми вводимо чіт­кий контроль надання медич­них послуг, підвищення їх якості та своєчасності.

Кожний пацієнт, який пере­буває у тяжкому стані, може зателефонувати своєму діль­ничному лікарю, або за те­лефоном 103 з метою виклику лікаря додому.

Також хочу зазначити, що на кожному робочому кабінеті лікарів буде чітко визначено графік роботи лікаря у по­ліклінічному відділенні, а також зазначено час роботи на дільницях.

Крім того, хочу довести до відома населення Олександ­рівсь­кого району загальний графік роботи полік­лінічного відділення Олександ­рівської ЦРЛ.

Загальний графік роботи полік­лінічного відділення Олександ­рівської ЦРЛ.

 

 

Кількість переглядів: 107