Виїзний прийом громадян Родниківської сільської ради

3 червня перший заступ­ник голови районної дер­жавної адміністрації О.С. Невмержицький провів виїзний прийом громадян в найвіддаленішому селі ра­йону Родниківці. Сюди приї­хали керівники та спеціалісти з управління агропромисло­вого розвитку РДА, відділу освіти РДА, управління ПФУ в Олександрівському районі, відділу культури та туризму РДА, управління праці та соціального захисту насе­лення РДА, районної лікарні — О.М. Закревський, Ф.О. Шаповал, Н.М. Поцелуйко, К.Г. Бондаренко, О.А. При­сяжнюк, А.П.Куценко, діль­ничний інспектор міліції А.І. Шпильовий.
    Серед селян, які прийшли зустрітися з районною деле­гацією, на чолі з Род­ни­ківським сільським головою О.О. Назаренком були вико­нуючий обов’язки директора місцевого господарства ТОВ „Агроконтракт-Н” О.В. Дже­мелінський, директор школи Н.В. Ковальчук, завідуючий сільським Будинком культу­ри Ю.В. Казарін, художній ке­рівник БК В.О. Черепов, сімейний лікар М.М. Тро­фімов, завідуючий дитячим дошкільним закладом В.В. Білий, працівники сільради, жителі села.
    Сільський голова дав коротку характеристику території сільради і сказав, що на території сільради орендують землю у селян одне базове і вісім фер­мерських господарств. Май­же 1,4 тис. га земель займає базове господарство ТОВ „Агроконтракт-Н”, яке сла­виться своїми врожаями. Воно має і закуповує по­трібну сучасну техніку, залу­чає до роботи селян. Справно розраховується за паї, до того ж розрахунки за паї з кожним роком удосконалю­ються (грошима, чи кому яке зерно потрібне). Торік тут розрахувалися з селянами по 4 відсотки вартості зе­мельного паю.
    Завдяки базовому госпо­дарству діє соціальна про­грама „Подарунок”, згідно якої до Різдва і Дня Пере­моги вручають ветеранам війни подарунки.
    – Прийшли хазяйнувати молоді хлопці, село ожило, – почули репліку з залу.
    Господарство підтримує і соціальну сферу села.
    Всі об’єкти соціальної сфери діють за призна­ченням. На території сіль­ради знаходиться єдина в районі дільнична лікарня, ФАП, дитсадок, Будинок культури, бібліотека.
    Після виступу сільського голови кожен районний ке­рівник і спеціаліст доповів про співпрацю організації з сільською радою, з селя­нами, з підлеглими органі­заціями. Наголосив на пробле­мах, запропонував шляхи їх вирішення.
    Далі в конструктивній діловій розмові пору­шу­вались болючі питання наповнюваності школи і запропоновано вихід з ситу­ації, що склалась. Крім того, запропоновано на території дільничної лікарні з примі­щення, яке нині пустує, зро­бити будинок для преста­рілих людей: старенькі бу­дуть на місці і утвориться біля 15-и робочих місць.
    О.В. Джемелінський озву­чив постійно болюче питання – дороги з Родниківки до Кіровограда, особливо на межі між районами. Сказав, що допоможе всім, для будівництва дороги, а спеці­альної техніки в госпо­дарстві немає, просив допо­могти спецтехнікою.
    Порушувались питання забезпечення книжковим фондом бібліотеки, а також придбання музичних інстру­ментів для Будинку культури.
    У вирішенні більшості питань візьме участь, як завжди, і дирекція базового господарства на чолі з О.В. Джемелінським.
    Багато конструктивних пропозицій щодо вирішення проблем села вніс перший заступник голови райдерж­адміністрації О.С. Невмер­жицький. Зокрема, він запро­понував дирекції базового господарства, яке тісно співпрацює з сільською радою і бере активну участь у вирішенні проблем і у житті села, зареєструвати ТОВ „Агроконтракт-Н” на терито­рії села.
    Звучали в залі і деякі земельні питання, питання, що стосуються державного нотаріуса та інші.
    Зрозуміло, якщо вирі­шу­вати наболілі проблеми і питання, то люди найвід­даленішого села відчують, що райцентр від них не так і далеко.
Кількість переглядів: 95