Виконання доручень Президента України щодо вирішень питань громадян, які звернулися до Глави Держави у рамках проекту «Діалог з країною»

     Влада у районі особливу увагу приділяє задоволенню законних прав та інтересів громадян, забезпеченню все­біч­ного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативному їх ви­рішенню. Голова районної державної адміністрації Ва­лерій Авксентьєв переконаний, що це є запорукою забез­пе­чення суспільно-політичної та економічної стабільності і в районі, і в державі. Тому двері керівництва району постійно відчинені для спілкування з громадянами не лище у виз­начені прийомні дні.

   Контролюється робота зі зверненнями громадян і на державному рівні. особлива увага зараз приділяється вико­нання в регіонах завдань і доручень Президента України щодо вирішення питань гро­мадян, що звернулися до Глави держави у рамках проекту „Діалог з країною”. З запи­танням до Президента України чи існує програма фінансової підтримки від держави для молодих родин, які бажають проживати в сільській міс­цевості, звернулася жителька Олександрівки Н.О. Вейкай. Придбання житла актуальне сьогодні для багатьох молодих родин. Тому роз’яснення, на­дане районною державною адміністрацією заявниці, буде цікавим і для інших молодих сімей. На сьогодні у районі діють, затверджені сесією районної ради, Програма бу­дівництва (придбання) дос­тупного житла на 2010 – 2017 роки та районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім.” Зокрема про­грама „Власний дім” перед­бачає фінансову підтримку індивідуальних забудовників через надання їм довго­стро­кових (до 20 років, а молодим сімям до 35 років – до 30 років) кредитів для спорудження власних житлових будинків з річною ставкою кредиту 3 відсотки.

  Що стосується іншої про­грами, то відповідно до по­рядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для за­безпечення доступним житлом громадян держава відшкодовує частину процентів за кре­ди­тами, отриманими на бу­дів­ництво. Зокрема передбачено, що громадянин сплачує 3 від­сотки ставки за кредитом та тіло кредиту. А місцева влада за рахунок коштів держ­бюд­жету компенсує 13 відсотків ставки за кредитом Строк кредитування – 15 років, про­центна ставка не перевищує 16 процентів річних, а обов’язковий власний внесок позичальника не більший 25 відсотків вар­тості житла. 

   Родинам, які мають намір зводити власне житло чи прид­бати його, за більш детальною інформацією слід звертатися до відділу регіонального роз­витку, містобудування, архі­тектури та житлово-кому­наль­ного господарства райдерж­адмі­ністрації. 

  – Прийняті у районі про­грами житлового будівництва мають сприяти покращенню житлових умов населення, особливо молодих родин, які ще не мають власного житла. Програми діючі, і влада буде докладати зусиль, щоб завдяки державній підтримці люди будували і мали власне житло, – підкреслив голова районної державної адміністрації Ва­лерій Авксентьєв. 

   А тим часом в районі зводяться нові об”єкти соціальної сфери. В результаті проведення будівельних та ремонтних робіт введено в екс­плуатацію нові мага­зини у селах Бовтишці, Голиково та Несваткове.  

  Це підтверджує і подія, яка відбулася в селі Бовтишці. Там від­чинив двері міні-мар­кет. У ньому сільські жителі зможуть прид­бати все необхідне у побуті, а точніше, від сірників до миючих засобів і відра. Раніше подібні заклади у се­лах іменували крам­ницями, від слова крам – товар. Про­тотипами колишніх крамниць у великих містах стали су­пермаркети, гіпер­маркети, у селах – міні-маркети.

  Виступаючи перед при­сут­німи на уро­чистостях з цієї на­годи, голова спілки спо­живчих товариств Кіро­вог­радської об­ласті, депутат об­ласної ради Петро Петру­шевсь­кий наголосив, що нині сільська мережа торговельних закладів повертається до чо­мусь незаслужено забутих форм торгівлі, коли успішно працювали своєрідні крамниці, де можна було купити як про­дукти харчування, так і про­мислові товари. Тому зараз проведено переоблік всіх на­явних приміщень споживчої кооперації. Їх в області на­лічується двісті п’ятдесят. Одні підлягають ремонту, другі – реконструкції, а інші до­во­диться зводити з нуля.

  – Та всі вони обов’язково найближчим часом будуть пра­цювати, – зазначив Петро Гри­горович, додавши, що ха­рак­терною особ­ли­вістю цих сіль­ських міні-мар­кетів буде те, що ціни у них будуть нижчими і всі то­вари та продукти, предс­тавлені на полицях, нале­жа­тимуть кірово­градським і міс­цевим вироб­ни­кам.

  У Бовтишці мі­ні-маркет буду­вали з нуля. Спо­рудження  тривало два мі­сяці. Зведено тор­говельний зак­­лад повністю на кошти район­ного спожив­чо­го то­вариства. Місце для нього об­ра­не чудове – центр села.

Цей об’єкт – один з пунктів програми „Цен­т­­­­ральний ре­гі­он-2015”. До ре­чі, коли три роки тому про­грама вступала у дію, крамниця у Бов­тишці там не зна­чилася. По­треба будів­ницт­ва нового тор­говельного зак­ладу виникла вже згодом. Тож вже в ході реалі­зації про­грами довелося вно­си­ти й пункт про введення в екс­п­луатацію цього міні-маркету.

  Привабливість та користь крамниці змогли по­бачити і оці­­нити всі, хто прийшов на уро­чистий момент від­кри­ття крам­ниці. Зокрема, голова ра­йон­ної ради Ва­силь Скля­рен­ко, зас­тупник голови ра­йон­ної дер­жавної адміністрації Люд­мила Лит­вин, заступник голови спілки споживчих то­вариств області Григорій Трі­козенко, голови правлінь райс­по­жив­товариств області, Бов­тиський сільський голова Во­лодимир Воєводін, жителі села. А Во­лодимир Воєводін і односельці відз­начали, що сучасна будова міні-маркету стала окрасою села.

  Вітаючи жителів Бовтишки з цією радісною подією, Ва­силь Скляренко додав, що у районі цей міні-маркет не буде єди­ним, на черзі від­крит­тя тор­говельних зак­ладів в інших селах.

   Оновлений торговельний заклад з такою ж назвою вже від­чинив двері і в селі Го­ликовому. Тут колишнє при­міщення ма­газину, яке своїм зовнішнім виглядом особливо не при­ваблювало покупців, райс­поживтовариство від­ремон­­тувало і облаштувало за су­часними мірками.

 – Тепер сюди приємно захо­дити покупцям, – не без гор­дості розповідає завідуюча магазином, продавець з бага­торічним стажем Раїса Бульбак голові районної державної адміністрації Валерію Авк­сентьєву, який приїхав огля­нути оновлений торговий зак­лад у селі та побачити умови продажу товарів та їх асор­тимент.

  У магазині реалізовують товари переважно наших кіро­воградських това­ровироб­ни­ків, в тому числі і хлібобулочні вироби хлібокомбінату Олек­сандрівського райспо­жив­това­риства.

Переконавшись, що в ма­газині є практично всі товари повсякденного вжитку і в ши­рокому асортименті, голова райдержадміністрації за­зна­чив, що такі об’єкти соціальної сфери у сільській місцевості будуть відкривати і надалі. Розвитку соціальної сфери влада надає і надаватиме особ­ливого значення, бо йдеться про створення належних умов для життя людей.

  Подібний торговельний заклад відкрито і в Нес­ват­ковому.
 

 
 
Кількість переглядів: 58