Загальні засади

Олександрівська районна державна адміністрація знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Олександрівський район
смт Олександрівка, вул. Леніна, 78
тел.: (05242) 3-23-33, fax:3-3-23-93

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Олександрівська районна державна адміністрація (далі – державна адміністрація) є органом державної виконавчої влади у районі. Державну адміністрацію утворює Президент України.

2. Державна адміністрація є складовою частиною єдиної системи органів державної  виконавчої  влади. Вона підпорядковується Президенту України, Кабінету міністрів України, а також відповідній обласній державній адміністрації.

3. Державна адміністрація покликана захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

4. Державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства, а також Положенням про Олександрівську районну державну адміністрацію.

Державна адміністрація діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодії з районною Радою та органами місцевого самоврядування району.

5. Державна адміністрація є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банку України.

На будинку, де розмішується Державна адміністрація підіймається Державний прапор України та встановляться вивіска за зразком, який затверджено Кабінетом Міністрів України.

ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Районна державна адміністрація для здійснення покладених на неї завдань має такі повноваження:

У сфері соціально-економічного розвитку, планування та обліку:

а) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку району та подає їх на розгляд районній Раді, організовує їх виконання;

б) забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

в) забезпечує здійснення відповідно до законодавства контролю за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності;

г) складає баланси фінансових, трудових ресурсів, визначає потребу у місцевих будівельних матеріалах, паливі тощо;

д) погоджує у межах своєї компетенції розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;

е) розглядає та погоджує подані підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району, проекти їх планів (прогнозів) та заходів, які пов’язані з обслуговуванням населення або можуть призвести до зміни екологічного демографічного стану та інших наслідків;

є) розробляє пропозиції щодо обсягів продукції (робіт, послуг), що підлягають поставці для державних потреб, формує обсяги продукції (робіт, послуг), що поставляються для потреб району за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

ж) вносить обласній державній адміністрації пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області;

з) проводить державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, видає їм спеціальні дозволи (ліцензії) для здійснення окремих видів діяльності та анульовує їх в установленому законодавством порядку.

У галузі  бюджету і фінансів:

а) складає і подає на затвердження районній Раді проект місцевого бюджету та забезпечує його виконання;

б) подає в установленому порядку до відповідних органів державної виконавчої влади фінансові показники і пропозиції щодо складу складання проекту Державного бюджету України, вносить пропозиції щодо проекту нормативів відрахувань до бюджету відповідних адміністративно-територіальних одиниць частини загальнодержавних податків, зборі в і обов’язкових платежів та передачі коштів у вигляді дотацій, субвенція, субсидій;

в) надає в установленому порядку пільги щодо місцевих податків і зборів, які надходять до місцевого бюджету ;

г) утворює відповідно до законодавства позабюджетні і валютні фонди та звітує про використання коштів цих фондів перед відповідною Радою;

д) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій місцевого господарства, освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що перебувають у підпорядкуванні державної адміністрації, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустрою та шляхового будівництва, виробництвом товарів народного споживання, охороною природного середовища та громадського порядку, а інших заходів, передбачених законодавством;

е) отримує від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, необхідну для складання і виконання бюджету;

є) об’єднує бюджетні і позабюджетні кошти та за згодою підприємств, установ, організацій і населення їх кошти на будівництво, розширення, ремонт та утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

ж) забезпечує здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до державного, місцевого бюджетів та позабюджетних фондів;

з) проводить державну реєстрацію місцевих благодійних фондів.

У галузі управління майном, приватизації, підприємництва:

а) здійснює функції власникам майна, яке передане у порядку, визначеному законодавством, у власність району, в тому числі приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ та організацій належать до сфери її управління, а також здійснює делеговані Президентом України повноваження щодо управління майном, яке перебуває у загальнодержавній власності;

б) здійснює володіння, розпорядження або користування майном у разі передачі в установленому порядку таких повноважень власником майна;

в) вносить пропозиції власникам майна щодо передачі або продажу у власність району підприємств, установ, організацій та інших об’єктів, що мають важливе значення для забезпечення потреб населення території;

г) розробляє програми приватизації майна району, організовує та контролює їх виконання, вносить пропозиції для розробки програм приватизації майна, що належить до загальнодержавної власності;

д) сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;

е) сприяє розвитку малого бізнесу, надає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів;

є) залучає на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей, для випуску необхідної для району продукції (робіт, послуг);

ж) реалізує державну політику в галузі сільського господарства, харчової і переробної промисловості, виробництва товарів народного споживання, соціальній сфері, координує діяльність державних, господарських органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення;

з) здійснює інвестиційну діяльність та її державне регулювання відповідно до законодавства.

У галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування і зв’язку:

а) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв’язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі і громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла;

б) контролює хід приватизації житла, об’єктів комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування населення, здійснює заходи щодо розширення і вдосконалення їх мережі;

в) сприяє розширенню житлового будівництва, здійснює контроль за забудовою, додержанням проектів будівництва; надає відповідно до законодавства дозволи на спорудження об’єктів; зупиняє будівництво в разі проведення його з порушенням планів забудови і затвердження проектів, бере участь відповідно до законодавства у прийманні в експлуатацію та затверджує акти приймання в експлуатацію об’єктів соціально-культурної сфери;

г) залучає в межах і порядку, визначених законодавством, підприємства, установи, організації до участі в розвитку житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення, транспорту і зв’язку;

д) організовує та контролює забезпечення об’єктів соціально-культурного призначення та населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;

е) здійснює контроль за роботою ринків та підприємств у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування незалежно від форм власності, не допускаючи їх закриття та неузгодженого перепрофілювання;

є) забезпечує захист прав споживачів;

ж) погоджує відповідно до законодавства розмір плати за оренду приміщень, що використовуються для розміщення підприємств торгівлі громадського харчування та побутового обслуговування населення;

й) розподіляє та надає відповідно до законодавства житлову площу, здійснює контроль за станом обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у виконкомах сільських, селищних Рад, на підприємствах, в установах, організаціях;

т) затверджує місцеві та погоджує транзитні маршрути і графіки руху пасажирського транспорту незалежно від форм власності;

ї) організовує відповідно до законодавства роботи з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення відповідно до законодавства;

й) організовує та контролює відповідно до законодавства охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури і містобудування , палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

У галузі використання й охорони земель, інших природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища:

а) розробляє та виконує програми щодо раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів;

б) здійснює державне управління та контроль за використанням та охороною земель, лісів, надр, вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу на території району;

в) передає земельні ділянки у власність, надає їх у користування, у тому числі на умовах о рейди, припиняє право власності або користування земельною ділянкою чи її частиною у випадках передбачених законодавством;

г) виплачує (викуповує) земельні ділянки у встановленому законодавством порядку, реєструє право власності, користування та договори на оренду землі, видає документи, що посвідчують право власності і користування землею;

д) видає відповідно до законодавства висновки про надання або вилучення земельних ділянок, яке проводиться органом державної виконавчої влади вищого рівня;

е) визначає розміри збитків і втрат сільськогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) або тимчасовим заняттям земельних ділянок;

є) погоджує відповідно до законодавства будівництво жилих, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд на земельних ділянках, розташованих на території району;

ж) забезпечує відповідно до законодавства грошову оцінку земель та ведення земельне-кадастрової документації;

з) організовує і проводить роботи щодо приватизації земель відповідно до законодавства;

і) затверджує відповідно до законодавства проекти внутрігосподарського землеустрою та контролю їх здійснення;

ї) вирішує земельні спори у порядку, встановленому законодавством, координує на відповідній території діяльність землевпорядних органів;

й) вирішує відповідно до законодавства питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також анулювання такого дозволу;

к) розробляє та виконує місцеві екологічні програми і вносить пропозиції щодо регіональних та державних екологічних програм;

л) організовує проведення відповідно до законодавства екологічної експертизи;

м) забезпечує інформування населення, підприємств, установ та організацій про стан навколишнього природного середовища;

и) припиняє (зупиняє, обмежує) в установленому порядку діяльність розташованих на території району підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та вживає заходів до відшкодування завданих збитків;

о) організовує роботу з ліквідації екологічних наслідків аварій, залучає до цих робіт підприємств, установи та організації незалежно від форм власності та громадян.

У галузі науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики:

а) реалізує державну політику в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури .фізкультури і спорту, молодіжної політики тощо;

б) здійснює контроль за діяльністю закладів науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики, надає допомогу в їх матеріально-фінансовому забезпеченні;

в) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових технологій та підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;

г) забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів;

д) розробляє прогнози розвитку мережі державних закладів освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту населення, фізкультури і спорту, молодіжної політики, що належать до сфери управління державної адміністрації, виходячи з нормативів забезпеченості населення цими закладами, в включає їх до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

е) визначає для підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності квоти робочих місць для працевлаштування інваліді в, випускників шкіл і професійних училищ, інших категорій осіб, які потребують соціального захисту;

є) здійснює передбачені законодавством заходи щодо поліпшення житлових, матеріально – побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, військовослужбовців, багатодітних сімей, одиноких громадян похилого віку;

ж) забезпечує вирішення відповідно до законодавства питань опіки і піклування;

з) організовує контроль за санітарним станом, додержанням правил санітарної охорони на території району, здійснює заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

и) організовує медичну допомогу населенню, надає у межах повноважень встановлені пільги, пов’язані з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей;

т) сприяє роботі навчальних закладів, забезпечує надання загальної середньої освіти;

ї) організовує виконання та контролює додержання законодавства   щодо національно-культурних прав громадян, забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створює умови для розвитку мов інших національностей.

У сфері праці та заробітної плати:

а) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці; здійснює контроль за оплатою праці не нижче встановленого державного мінімального розміру на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;

б) розробляє та затверджує перспективні та поточні районні програми зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організовує їх виконання;

в) організовує проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

г) здійснює відповідно до законодавства контроль за забезпеченням соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях, якістю проведення атестації робочих місць, додержанням законодавства з питань охорони праці;

д) бере участь відповідно до законодавства у веденні колективних переговорів, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території району;

У галузі забезпечення законності, прав і свобод громадян:

а) забезпечує додержання Конституції України, виконання законів України, указів та розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, захищає права, свободи і законні  інтереси громадян;

б) координує роботу відповідних органів щодо охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

в) забезпечує належний розгляд звернень громадян, перевіряє відповідно до законодавства стан цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях;

г) здійснює у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

д) приймає відповідно до законодавства рішення, що передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність питань боротьби із стихійним лихом і епідеміями, а також рішення з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких встановлено відповідальність Кодексом України про адміністративні правопорушення;

е) утворює адміністративну, спостережну те інші комісії, передбачені законодавством;

є) вносить відповідно до законодавства пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу;

ж) порушує клопотання про відзначення державними нагородами;

з) забезпечує виконання актів Президента України про надання притулку іноземним громадянам та особам без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;

и) реалізовує державну політику у сфері міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин державної міграційної політики та державної політики щодо релігії та церкви;

і) бере участь у вирішенні питань організації проведення виборів та референдумів;

ї) здійснює управління архівною справою.

У галузі міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків:

а) укладає договори з зарубіжними партнерами на реалізацію і придбання продукції за рахунок наявних у неї валютних коштів або на іншій основі;

б)сприяє розвитку міжнародних зв’язків у галузі охорони здоров’я, науки, культури, фізкультури і спорту;

в)сприяє створенню спільних із зарубіжними партнерами підприємств з використання природних ресурсів місцевого значення, випуску товарів народного споживання і надання послуг населенню;

г) веде в установленому порядку облік суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

У галузі оборонної роботи:

а) забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

б) здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною в районі;

в) здійснює державний контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності законодавства з питань державної таємниці та інформації;

г) забезпечує додержання законодавства про пільги і переваги, встановлені для ветеранів та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про допомогу для сімей військовослужбовців строкової служби;

д) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову й альтернативну /не військову/ службу, а також організації та проведенню військових зборів відповідно до законодавства.

2. Районна державна адміністрація виконує й інші повноваження, визначені законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України.

Кількість переглядів: 166