Народний депутат України Олександр Єдін запросив наших школярів у Київ

    Навряд чи комусь з нас доводилось чи доведеться хоч раз у житті побувати у най­вищому зако­но­давчому ор­га­ні дер­жа­ви – Верховній Раді України.
А от учням-депутатам ра­йонного парла­менту дітей з трьох Олек­сан­дрівських шкіл, а також Підлісненської, Іван­город­сь­кої, Михайлів­ської, Красно­сіль­ської по­ща­­с­­тило. Вони за сприяння го­­­­­ло­ви ра­йо­нної ради Ва­­силя Івано­вича Склярен­ка на запроше­н­ня на­­родного депу­тата від Партії регіонів Олександра Йо­­си­по­вича Єді­на побу­ва­ли на екскурсії у Верховній Ра­ді України. У вівторок, 21 червня, о п’я­тій ранку чотири шкільні автобу­си вирушили від Роди­н­ного дому до Києва. Разом з школя­рами та керівниками груп поїхали у столицю і голова районної ради Василь Скля­ренко та начальник відділу освіти Федір Шапо­вал, координатор районного парламенту дітей Жанна Скрипник. Діти з нетерпінням чекали цієї поїздки. Юні депутати район­ного парла­менту дітей з Олександрів­ської школи №3 навіть плакат написали „Впе­ред. На Київ”. Особливих проблем у дорозі не було, хоч відстань від Олександрів­ки до столиці України небли­зь­ка – 250 кілометрів. Наші автобуси супроводжували, як і нале­жить, в обидві сторони працівники ДАІ трьох облас­тей – Кірово­град­ської, Черкаської та Київської – кожні відповідно на своїй території. Так що вчителям і батькам нічого було хвилю­ватись за безпеку дітей.
    Київ зустрів комфортною погодою. Автобуси під’їхали практично за вказаною адре­сою: вул. Грушевського,5, саме тут знаходиться буди­нок Верховної Ради. Необ­хідні формальності, і діти у приміщенні найвищого зако­но­давчого органу України, з цікавістю оглядають примі­щення. Екскурсоводи ділять дітей на дві групи, бо олекса­н­дрівських дітей приїхало більше 80 осіб, ведуть свя­тая-святих коридорами і залами будинку Верховної Ради на екскурсію.
Ось і головний зал – сесійний, який ми усі прак­тично щодня бачимо по телебаченню. Юні олексан­дрів­ські парламентарії зруч­но сідають на балконі великої сесійної зали. Внизу партер, де засідають депутати. Його добре видно, хоча він того дня був порожній, бо народ­ні обранці працювали цей тиждень в округах та депу­тат­ських комітетах.
Як вчитель основ право­знавства у школі екскур­совод дає своєрідний урок з державотворення, роботи найвищої законодавчої гілки влади в Україні, детально пояснює, як працюють депу­тати, де чиє місце у Верховній Раді.
    Надзвичайно цікава і сама історія приміщення на Груше­в­ського, 5. Будинок Верхов­ної Ради збудовано у 1939 році за проектом архітек­тора Володимира Гнатовича Заболотнього. За чудову архітектуру цього будинку автор проекту був нагород­жений у 1940 році Дер­жавною премією. Архітек­тура приміщення втілює притаманні тому часу класич­ні прийоми і форми. Світлий колір і співзвучність природ­ному ланд­шафту роблять його справді київською спорудою. Будинок Верхов­ної Ради є зразком „україн­сь­кої архітектурної кла­си­ки”. З 25 липня 1939 року у будинку Верховної Ради Ук­ра­їни по вулиці Гру­шев­­ського,5 відбу­ваються засі­дання українського парла­ме­н­ту. Будинок не високий, ли­ше три повер­хи. Його увін­чує купол з ме­та­лу і скла. Скля­ний купол з ос­віт­люва­ль­ним плафо­ном забезпечує при­міщення при­­роднім сві­тлом. Діти зве­ртають увагу на вели­ку лю­стру, розмі­ще­ну у центрі пла­­фона, що за фор­мою нага­дує соняшник, мо­тив якого часто викори­сто­вується в україн­ському на­ро­д­ному ми­с­те­ц­тві. Вага люстри 4 тон­ни. Це величез­на незвичайної краси гармо­нійно вплетена у купол окра­са зали.
    Оглянувши сесійну залу, діти ступають на світлі уро­чисті сходи, які поєднують парадні кулу­ари-фойє дру­го­го поверху, оздоблені ря­дом пристінних колон з мармуру. В інтер’єрі вести­бюлю й головного фойє використано класичний худо­ж­ній прийом органічного поєднання архі­тек­тури й монументального живопису. Екскурсовод зве­р­тає увагу на велику худо­жню компо­зицію „Квітуча Україна”, виконану у плафоні, розта­шо­ваному у цент­ра­льній частині стелі головного фойє над парадними схо­дами. Діти з цікавістю і задоволенням багато разів фотографують­ся саме на цих сходах, якими часто ми бачимо спускають­ся народні депутати.
Значне місце в інтер’єрах головного фойє посідають також мотиви українського народного декоративного мистецтва, що знайшли відо­б­раження у ліпних деталях, розпису та інкрустації по дереву. Все це носить націо­нальний характер. Екскур­совод на другому поверсі парламентського будинку показує дітям, де прово­диться реєстрація депутатів та забезпечення їх робочими матеріалами. Тут же, право­руч, велике електронне табло системи „Рада-3”. Ліворуч художнє полотно – картина „Державотворення” (худож­ник О.Г. Кулаков), на якому відображено момент прий­няття Акту проголошення незалежності України. Від­кри­т­тя картини відбулося 22 серпня 2001 року з нагоди 10-ої річниці Незалежності Укра­їни. Поряд з полотном „Дер­жа­во­творення” у спеці­а­льній вітрині зберігається держав­ний прапор України, відоб­ражений на картині, вра­жають його розміри 4 на 8 метри.
На третьому поверсі бу­ди­н­ку Верховної Ради фойє, вирішене у вигляді колонади, що підтримує стелю, розді­лену на невеликі плафони з люстрами. У холі відбу­ваються термінові засідання депутатських фракцій і груп, розміщено кулуари, ложі преси. Все побачене і почуте вражає своєю оригі­наль­ністю, архітектурою, історич­ні­с­тю моменту, в якому перебувають і самі юні пар­ламентарії.
    Хто знає, можливо, в недалекому майбутньому хтось з них зайде у це приміщення як народний депутат чи працівник апарату Верховної Ради.
Після закінчення екскурсії дітей на вході у будинок Верховної Ради зустрічає Олександр Йосипович Єдін, цікавиться враженнями, обі­цяє приїхати на засідання районного парламенту дітей в Олександрівку. Після спіл­ку­вання з дітьми численні фото з народним депутатом на згадку про перебування у Верховній Раді України, невеликий подарунок О.Й. Єдіну від районного парла­менту – книга англійською мовою про Олександрівку, щирі слова подяки депутату за таку чудову екскурсію.
    Від будинку Верховної Ради олександрівські діти переходять до будинку, де працюють комітети Верхо­вної Ради України. Там же розміщена і депутатська їдальня. Діти з задоволенням смакували депутатським меню – звичайним ком­плексним обідом з трьох блюд, приготовлених за традиційними українськими рецептами. Про те, щоб дітей нагодували, також потур­бу­вався народний депутат О. Й. Єдін.
Після обіду час іще є, щоб прогулятися Хрещатиком, помилуватися духовними святинями столиці – древ­ньою Софією Київською та Михайлівським Золото­вер­хим собором, іншими виз­начними місцями столиці.
Дорога додому з Києва в Олександрівку сповнена світлих, незабутніх вражень, які ще довго нагадуватимуть дітям про столицю України – місто Київ, про поїздку у Верховну Раду.

Кількість переглядів: 85