Порядок проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства

Відповідно до нового Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 18.01.2012 № 91/5 та зареєстрованогов Міністерстві юстиції України19.01.2012 за № 75/20388 (далі Порядок) , який визначає механізми здійснення Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, а також районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції (далі – органи юстиції) перевірок стану правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях, а також стану систематизації законодавства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях.

  1. 1.Основні завдання перевірки

 А) Перевірка стану правової роботи, систематизації законодавства щодо забезпечення юридичною службою правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства об’єктом перевірки, його керівниками та працівниками.

Б) Своєчасне попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та причин неналежного рівня організації правової роботи.

В) Внесення рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків і поліпшення стану правової роботи, систематизації законодавства.

Г) Надання методичної допомоги з окремих питань правової роботи, систематизації законодавства об’єкту перевірки.

Д) Вивчення, узагальнення та поширення новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення, систематизації законодавства в діяльності об’єктів перевірки.

Ж) Предметом перевірки є стан правової роботи, систематизації законодавства, а також додержання вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040.

  1. 2.Механізм організації проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи, систематизації законодавства

    Органи юстиції відповідно до своєї компетенції здійснюють перевірки стану правової роботи, систематизації законодавства об’єктів перевірок, а саме:

з питань правової роботи:

– у місцевих органах виконавчої влади (районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших підрозділах), територіальних органах центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднаннях, на державних підприємствах, в установах та організаціях – районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції;

з питань систематизації законодавства:

у територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях (їх управліннях, відділах) – районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

Порушення об’єктом перевірки встановлених порядку та строків для надання органу юстиції інформації щодо стану правової роботи, систематизації законодавства або ухилення від надання такої інформації;

виявлення фактів незадовільного стану організації правової роботи, систематизації законодавства за результатами аналізу інформації, наданої об’єктами перевірок.

  1. 3. Проведення органом юстиції планової або позапланової перевірки стану правової роботи, систематизації законодавства об’єктів перевірок

      Першим днем перевірки вважається день прибуття членів Робочої групи на перевірку. У перший день перевірки керівник Робочої групи надає керівникові об’єкта перевірки  план перевірки. 

  Залежно від завдання і мети перевірки керівник та члени Робочої групи запитують у керівництва об’єкта перевірки, керівників його структурних підрозділів документи, письмові й усні пояснення та іншу інформацію, що стосується питань правової роботи, систематизації законодавства, зокрема:

оригінали розпорядчих документів об’єкта перевірки (накази, рішення, розпорядження, постанови тощо), нормативно-правові акти, договори, документи з претензійно-позовної роботи і представництва інтересів у судах та інші документи, матеріали засідань колегій, на яких розглядались питання правової роботи, систематизації законодавства;

відомості щодо структури юридичної служби об’єкта перевірки;

вхідну та вихідну документацію з питань правової роботи, систематизації законодавства;

інформаційні матеріали з правової роботи, систематизації законодавства, що постійно або періодично направляються (отримуються) об’єктом перевірки (інформаційні листи, аналітичні розробки тощо);

будь-які інші фактичні дані, які дають змогу встановити наявність або відсутність порушень та недоліків в організації правової роботи, систематизації законодавства.

   Робочій групі повинна бути надана повна, всебічна та достовірна інформація з усіх питань, які містяться в плані проведення перевірки, та створені належні умови для проведення перевірки.

 Перевірка стану правової роботи включає з’ясування таких питань:

-яким чином організоване правове обслуговування об’єкта перевірки;

-склад юридичної служби і організаційно-правові засади її діяльності та підпорядкованість, а також умови роботи юридичної служби, планування роботи та контроль за виконанням запланованих заходів;

-наявність фактів покладання на працівників юридичної служби виконання невластивих їм функцій, а також випадків скорочення посад працівників юридичної служби та з’ясування їх причин;

-яким чином організовується підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, чи здійснюється обмін досвідом з працівниками інших юридичних служб;

-дотримання встановленого порядку підготовки та візування укладених договорів (контрактів) та прийнятих актів (наказів, розпоряджень, постанов, рішень тощо);

-внесення працівниками юридичної служби об’єкта перевірки пропозицій щодо покращення договірної та претензійно-позовної роботи та вжиті заходи з цього приводу;

-проведення заходів для покращення правової роботи об’єкта перевірки, а також наявність потреби та питання методичної допомоги, яку необхідно надати юридичній службі для того, щоб вона повною мірою реалізувала свої повноваження, виходячи із поставлених перед нею завдань;

-надання юридичною службою роз’яснень застосування законодавства та результати розгляду звернень громадян; ведення відповідних журналів обліку;

-проведення аналізу претензійно-позовної роботи об’єкта перевірки (ведення журналів обліку, дотримання строків пред’явлення і розгляду претензій та позовних заяв, види претензій та позовів, їх обґрунтованість та результати розгляду);

-організація претензійної та позовної роботи.

Перевірка стану систематизації законодавства включає:

-наявність нормативної бази актів законодавства, у тому числі власних нормативно-правових актів, виданих після 24 серпня 1991 року;

-наявність нормативної бази актів УРСР та актів законодавства колишнього Союзу РСР, що застосовуються відповідно до компетенції;

-ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України;

-підтримання актів законодавства у контрольному стані та їх зберігання;

-відслідковування інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

-узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи з питань систематизації законодавства, підготовка методичних рекомендацій;

-ознайомлення із запитами громадян з питань систематизації законодавства.

       Перевірка з питань правової роботи та систематизації законодавства здійснюється, як правило, одночасно.  У міру виявлення порушень законодавства, зловживань і недоліків керівництву об’єкта перевірки, не чекаючи закінчення перевірки, слід уживати заходів щодо усунення виявлених порушень, зловживань і недоліків, запобігання їм надалі.

   Об’єкт перевірки у встановлений строк зобов’язаний повідомити орган юстиції про вжиті заходи та вказати терміни усунення виявлених перевіркою недоліків та порушень і надати підтвердні матеріали (у разі встановлення такої вимоги).

   У разі невиконання зазначеної вимоги орган юстиції приймає рішення щодо:

надіслання правоохоронним органам матеріалів про порушення законодавства щодо здійснення правової роботи;

інформування органів влади вищого рівня про неналежне виконання законодавства об’єктом перевірки.

 Отже, у разі неналежного виконання керівником юридичної служби об’єкта перевірки покладених на нього завдань Мін’юст чи його територіальні органи порушують питання про притягнення його до відповідальності згідно з чинним законодавством

Кількість переглядів: 135