Порядок ведення претензійної та позовної роботи

Підприємство, чиї інтереси порушено, з метою врегулювання спору з порушником його прав та інтересів звертається до відповідача з письмовою претензією. При наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали для пред’явлення претензії готує структурний підрозділ підприємства відповідно до його функцій . У претензії зазначаються:- повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, якому вона пред’являється;- номер і дата;- обставини, на підставі яких пред’явлена претензія і докази, що їх підтверджують;- посилання на відповідні нормативні акти;- вимоги заявника;- сума та розрахунок претензії, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;- платіжні реквізити заявника претензії;- перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів. Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях. Претензія після правової оцінки юридичної служби підписується керівником підприємства або його заступником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом, чи вручається під розписку. Структурний підрозділ та юридична служба реєструють претензію в журналі обліку, здійснюють контроль за своєчасним надходженням відповідей від підприємств, яким були пред’явлені претензії. У разі необхідності може бути надіслано нагадування про прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується в тому ж порядку, що і сама претензія. Претензія має бути розглянута відповідачем у місячний строк з дня її одержання, якщо інше не визначено законодавством. У випадках, коли обов’язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перевірки забракованої продукції  підприємством – виготовлювачем, претензії, пов’язані з якістю та комплектністю продукції  розглядаються відповідачем протягом двох місяців. Якщо боржник необґрунтовано відхилив чи залишив без відповіді претензію кредитора щодо сплати пені за несвоєчасну оплату поставленого  товару, наданих послуг, виконаних робіт при поданні кредитором позову та розгляді арбітражним судом спору ціна позову збільшується проти суми, зазначеної в претензії. Про фактичне виконання претензії структурний підрозділ та юридична служба здійснюють відповідний запис в журналі обліку претензій. Якщо претензія відповідачем відхилена повністю або частково без належних підстав, залишена без відповіді, претензійні матеріали з висновком та документами, що обґрунтовують безпідставність цього відхилення, передаються відповідними структурними підрозділами в юридичну службу для підготовки позову. Необхідна кількість екземплярів документів визначається в кожному окремому випадку залежно від числа відповідачів та ведення позовного провадження. Керівник підприємства або його заступник при надходженні претензій розглядає їх та надсилає на перевірку структурному підрозділу та юридичній службі для виконання. При перевірці матеріалів претензії слід з’ясувати такі обставини:- наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії; правильність складання розрахунку; – наявність правових підстав для визначення чи відхилення претензії. Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п’яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. Строки розгляду претензій обчислюються з дня одержання претензії і можуть бути подовжені на час, необхідний для досилання заявником на вимогу другої сторони додаткових документів. У випадку відмови заявника претензії виконати обґрунтовані вимоги другої сторони щодо подання додаткових документів або залишення цих вимог без відповіді, що перешкодило врегулюванню спору в досудовому порядку, господарський суд може віднести повністю або частково на позивача господарські витрати, хоча би позов і було задоволено. Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для пред’явлення позовів та відзивів на них, здійснюється юридичною службою підприємства або відповідним структурним підрозділом.

 

Начальник Олександрівського

районного управління юстиції

заступник  голови   районної  МКМР

з правової освіти  населення

О.Надьон

Кількість переглядів: 459