Рішучі зміни назріли

    Сьогодні кожен свідомий громадянин України відчу­ває і розуміє необхідність змін у державі, бо далі жити так, як ми живемо, стає дедалі складніше. Зміни потрібні як економічні, так і в соціальній сфері. Зважа­ючи ще й на світову еконо­мічну кризу, яка боляче вдарила по економіці дер­жави, сьогодні просто не­має іншого виходу, крім одного: докорінно рефор­мувати нашу економіку. Це відкриє нові перспективи для покращення життя людей. Час популістських методів і обіцянок закін­чився. Вони нічого не дали для держави і народу. За майже двадцять років неза­лежності Україна так і не спромоглася зробити рішу­чий крок вперед. Тому Президент України Віктор Янукович, усвідомлюючи свою відповідальність за долю держави, пішов на рішучі кроки, запропо­нувавши Програму еконо­мічних реформ на 2010-2014 роки під назвою „Заможне суспільство, конкурентно­спроможна економіка, ефек­тивна держава”, роз­роблену Комітетом з еко­номічних реформ. Програма Президента спрямована на побудову сучасної, стійкої, відкритої, конкурентно­спро­можної у світовому масштабі економіки, фор­му­вання професійної й ефективної системи дер­жавного управління і зреш­тою – на підвищення до­бро­буту українських гро­мадян. Основна мета Про­грами – Україна впродовж 10 років має увійти до двадцятки найбільш еко­номічно розвинених країн світу. А рівень життя гро­мадян України повинен відповідати європейським стандартам.
    Про особливості ре­фор­му­вання економічної і соціальної галузей на міс­це­вому рівні розповідають голова районної державної адміністрації Валерій Воло­димирович Авксентьєв та голова районної ради Ва­силь Іванович Скляренко.
    Валерій Володимирович АВКСЕНТЬЄВ:
    – Протягом останніх ро­ків в Україні не проводилося жодних реформ, які б спри­яли покращенню соціально-економічної ситуації та полі­тичній стабілізації. Тому нині реформування потребують цілі галузі, тобто для приско­рення розвитку економіки треба проводити комплексні реформи. Це і реформа житлово-комунального гос­по­дарства, реформи в еко­номіці, медичній галузі, освіті, адміністративна пен­сійна реформа.
    Виходячи з реальної ситу­ації, ми вже розпочали перші кроки на шляху реформу­вання медицини, освіти, ЖКГ в районі, зокрема у сфері покращення якості надання послуг. Останнім часом додатково за кошти район­ного бюджету укомплек­товано найсучаснішим об­лад­нанням пологове від­ділення центральної районної лікарні, придбано для лікарні і новий переносний рентген-апарат. Для закріплення молодих фахівців-лікарів у районі закладено кошти у бюджеті для придбання для них житла.
    Якісно повинне змінитися і житлово-комунальне госпо­дарство району. За бюд­жетні кошти для КП „Оберіг” закуплено екскаватор, пе­ред­бачено кошти і купівлю нового спеціалізованого автомобіля для вивезення сміття. Все це дасть значно покращити санітарний стан селища. У минулому році повністю завершено першу чергу реконструкції водо­гону в Олександрівці. У цьому році буде реалізовано другий етап реконструкції водогінної системи, пов’яза­ний з водоочищенням, що значно підвищить якість питної води. Нові якісні зміни відбуваються і в галузі освіти. Розробляється якісна програма оптимізації за­гальної середньої освіти шляхом створення освітніх округів з базовими школами, що забезпечить в кінцевому підсумку покращення якості навчання для всіх учнів, особливо сільських школярів. Продовжується втілення в життя ще однієї освітньої програми „Шкільний авто­бус”. У цьому році для потреб освітянської галузі району буде придбано ще два шкільних автобуси.
    Що ж стосується покра­щення дошкільної освіти, то вже виділено Олександ­рівській селищній раді першу частину коштів на ремонт приміщення дитячого садка по вулиці Суворова,1. Вве­дення в дію ще одного дитячого садка в Олек­сандрівці розв’яже проблему забезпечення дітей дошкіль­ною освітою.
    Реальні кроки робить влада у районі і для підт­римки розвитку малого під­приємництва. На останній сесії районної ради виділено 150 тисяч гривень на підт­римку малого бізнесу та затверджено механізм на­дання такої фінансової допо­моги, оголошено конкурс на відбір інвестиційних бізнес-проектів суб’єктів малого підприємництва району.
    Головне, що реформи повинні проводитися не заради реформ. Насамперед йдеться про реальні зміни, яких вимагає саме життя. І нова владна команда Прези­дента це розуміє. Звичайно жодна реформа дає резуль­тат не відразу, шлях цей непростий, часом болючий, але вкрай необхідний, щоб в кінцевому результаті відбу­лися якісні зміни і їх як­найшвидше відчув кожен громадянин.
    Орієнтиром рефор­муван­ня у нашому регіоні, в тому числі і в нашому районі, є програма „Центральний ре­гіон 2015”, розроблено з ініціативи і під егідою голови ОДА Сергія Ларіна, де чітко визначено цілі і завдання практично в кожному насе­леному пункті.
    Василь Іванович СКЛЯ­РЕНКО:
    – Будь-які структурні реформи повинні супро­воджуватися створенням ефективної системи дер­жавного управління. Від цього безпосередньо зале­жить швидкість змін і якість їх впровадження. Вико­нав­чий апарат, органи місцевого самоврядування повинні працювати як злагоджений механізм – бути мобільним і гнучким. Президент України Віктор Янукович почав пер­ший етап адміністративної реформи, поліпшивши струк­туру виконавчої влади. Ре­форма продовжиться не один рік і буде підкріплена фундаментальною законо­давчою базою. Кадрова оптимізація і ротація прохо­дитиме поступово і проду­мано, виходячи з критерію досвідченості і професі­оналізму кожного праців­ника. Скорочення штатів – не мета, а інструмент під­ви­щення якості і швидкості роботи чиновників.
    Адміністративна реформа супроводжуватиметься ско­роченням держапарату. Ви­трати на утримання органів виконавчої влади в 2011 році будуть понижені більш ніж на 1 млрд. грн. Це пряма еконо­мія бюджетних коштів.
    Оптимізація системи вико­навчої влади – перший етап адмінреформи. Цей досвід буде використаний в ході проведення ще масштабнішої реформи – реформи сис­теми органів місцевого са­мо­врядування, яка перед­бачає щоб функції, які мо­жуть виконувати органи місцевого самоврядування, були передані саме їм, а держава забезпечувала ли­ше встановлення правил життя суспільства.
    Принципово важливо, щоб якісні зміни, які вже почали відбуватися, якнайшвидше відчув кожен громадянин. Тому своїм завданням – завданням органів місцевого самоврядування є не гаяти час, а ініціювати процес реформування. Кожен регіон має свою специфіку, тож важливо робити акцент на реалізації регіональних стра­тегій розвитку. Підтримую позицію голови райдерж­адміністрації Валерія Воло­димировича, що основним стратегічним документом для нас є програма „Цент­ральний регоін-2015”. Щоб її виконати нам усім необхідна консолідованість дій, вико­навча дисципліна. Ми будемо цього вимагати від кожного керівника. І я впевнений, що органи місцевого самовря­ду­вання нашого району під­тримають принципову пози­цію Президента України і виконають поставлені зав­дання.
Кількість переглядів: 61