Сергій Ларін: ми докладемо максимум зусиль для того, аби на прилавках Кіровоградських магазинів були місцеві товари

29 жовтня в обласному центрі відбулася виставка-продаж продовольчих товарів «Кіровоград­щина аграрна – 2011». Жителі та гості обласного центру мали чу­дову нагоду прид­бати якісну продукцію сіль­ськогосподарсь­ких та пере­роб­них підприємств області за по­мір­ними цінами.

Вибір товарів в торговельних майданчиках, що розмістилися в «Експоцентрі» та біля нього, задовольнив найвибагливішого покупця, адже участь у яр­марку взяли більшість районів області.

Поярмаркували і пред­ставники влади – голова облдержадміністрації Сергій Ларін, голова обласної ради Микола Ковальчук, заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Серпо­крилов, Кіровоградський місь­кий голова Олександр Саінсус.

Відкриваючи виставку-про­даж, заступник голови обл­держадміністрації Віктор Сер­покрилов акцентував, що такі заходи дають змогу по-справж­ньому оцінити успішність про­екту «Купуй Кіровоградське», а найголовніше, забезпечують потреби жителів обласного центру у якісних харчових продуктах, виготовлених міс­цевими виробниками.

Оглянувши виставку-ярма­рок, голова облдержадмі­ніст­рації Сергій Ларін поділився своїми враженнями із жур­налістами. Він висловив задо­волення побаченим та зазначив, що останнім часом значно збіль­шилася кількість якісних овочів та фруктів, вирощених міс­цевими агра­рія­ми. Сергій Ла­рін пообіцяв, що і в майбутньому та­кі ярмарки бу­дуть прово­ди­тися регулярно, адже вони дають змогу поспіл­ку­ватися напряму виробникам та споживачам, а та­­кож є ефек­тив­ним інструмен­том зниження цін на сільсько­гос­подарські то­вари.

Участь у вис­тавці-продажу взяли і підприємства та орга­нізації нашого району. На ярмарку свої товари про­по­нували ПАТ „2-й імені Петровського цукровий за­вод”, рибоводи з Бовтишки, господарники ДГ „Ставид­лянське”, кооператори райспо­живтовариства та інші. Пре­зентували район на вис­тавці- продажу голова районної дер­жавної адміністрації Ва­лерій Авксентьєв, його зас­тупник Людмила Литвин. Театра­лізо­вану концертну програму на презентації де­монст­рували учасники худож­ньої само­діяль­ності районного Будинку куль­тури та колектив з  Бірок.

Кількість переглядів: 65