Стежками історії рідного краю

    З метою реалізації про­грами профільного навчання в Олександрівській загально­освітній школі І-ІІІ ступенів №3 з 2010/2011 н. р. від­крито клас із поглибленням вивчення історії.
    Вивчаючи тему „ Політичне життя в українських землях на початку ХХ століття” на уроці розглянуто питання про утворення українських полі­тичних партій. Учнів було ознайомлено з національно-визвольним рухом на укра­їнських землях, який у той час пожвавлювався. Осо­бливо активну участь у полі­тичному житті брала сту­дентська молодь. Зокрема у місті Харкові студенти ство­рили першу на Над­дніпрян­щині політичну партію – РУП ( Революційну Українську Партію). Це був 1900-й рік. Ініціатива належала групі студентів Д. Антоновичу, М. Русову, Б. Каменському. Серед них був і наш земляк Левко Макарович Мацієвич – засновник і активний учасник цієї партії.
    Учнівський колектив 10-А класу разом із учителем історії Л.А. Бабич відвідав Олександрівський районний краєзнавчий музей, кімнату-музей Л.Мацієвича, щоб досконаліше ознайомитися з жи­ттєвим шляхом на­шого земляка, кора­бельного інже­нера і льотчика, теоретика і практика авіації.
    Цікавою і зміс­товною була роз­повідь місцевого краєзнавця В.В. Бі­ло­шапки, до­слід­ника маловідомих сторінок біографії тала­новитого конст­руктора. Під час екскурсії учні діз­налися про родину Мацієвичів, ди­тинст­во і навчання Левка. Особливої уваги заслу­го­вувала не­розкрита сторінка про участь винахідника в українському політичному русі. Довгий час мета пере­дового студентства – наці­ональне визволення Укра­їни – з ідеологічних міркувань замовчувалось. Але зараз для сучасної молоді настав момент повернути з істо­ричного забуття славне ім’я гідного сина рідної землі.
    Доповнювали розповідь численні фотографії, до­кументи, речі сім’ї Мацієвичів.
    На завершення екскурсії В.В. Білошапка, співавтор нарису В. Панченка „Небо Левка Мацієвича”, вручив кабінету історії школи цей навчальний посібник.
    Екскурсії, як засіб нав­чання, часто викорис­то­ву­ються вчителями в роботі з дітьми, адже це допомагає краще зрозуміти і вивчити минуле, сформувати справж­нього патріота, особистість.
Кількість переглядів: 74