Святкуємо Новий Рік та Різдво

Розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації від 4 грудня 2012 року № 794-р затверджено заходи з підго­товки та проведення новоріч­них та різд­вяних свят для дітей району. Заходами пе­ред­бачено також органі­зувати вручення до дня Святого Миколая пода­рунків ді­тям-сиротам, дітям, поз­бавленим бать­ківського піклування, дітям-інва­лідам, дітям, які пост­раждали внаслідок Чорно­бильської ка­таст­рофи, дітям війсь­ково­служ­бов­ців, пра­ців­ни­ків право­охо­ронних ор­га­нів,  які за­ги­нули під час ви­конання служ­­бових обов’язків, дітям із мало­забез­печених і багато­дітних сімей та дітям, які за­лишилися без догляду, залу­чивши до цього меценатів, благодійні та громадські орга­нізації.

У всіх населених пунктах району будуть проведені куль­турно-масові заходи до но­ворічних і різдвяних свят із залученням самодіяльних ко­лективів. Під час проведення масових заходів продаж ал­ко­гольних напоїв, а також використання піротех­ніч­них засобів заборонено.

19 грудня о 14-й годині в Олександрівці відбу­деться відкриття цент­ральної новорічної ялин­ки. З 27 по 31 груд­ня у загально­освітніх закладах ра­йону відбудуться новорічні дитячі ранки та вечори.

Біля цент­раль­ної ялинки селища буде ор­ганізовано під час шкільних ка­ні­кул новорічні ран­ки для дітей та молоді. Новорічний кон­церт та розважальна про­грама для дорослих відбу­деться біля центральної ялинки 31 грудня.

Кількість переглядів: 51