У спілкуванні з людьми вирішувати важливі питання

Голова районної дер­жавної адміністрації В.В. Авксентьєв продовжує прак­тику виїзних прийомів гро­мадян. 27 липнявін зустрі­чався на особистому прийомі з жителями Олександрівки. Зустріч проходила у ра­йонному Будинку культури. У ній взяли участь практично всі керівники районних орга­нізацій, підприємств та уста­нов, заступники голови РДА, начальники відділів та управ­лінь РДА, керівники терито­ріальних відомств та управ­лінь у районі, селищний голова К.М. Данов.$CUT$

Олександрівці, які прийш­ли на зустріч, здебільшого порушували питання за­гальногромадського зна­чення, зокрема безпере­бійного забезпечення се­лища водою, ремонту доріг і тротуарів, створення вулич­них комітетів, покращення санітарного стану, належноїорганізації дозвілля молоді і зокрема посилення конт­ролю з боку батьків, гро­мадськості та відповідних служб за дозвіллям підлітків у вечірні години.

Голова РДА В.В. Авк­сентьєв і селищний головаК.М. Данов конкретно відпо­відали на кожне поставлене запитання. Наскільки дозво­ляють можливості районного і селищного бюджету, а вони в цьому році досить обме­жені, зважаючи на непросту економічну ситуацію в дер­жаві, в Олександрівці будуть продовжені роботи в рамках державної програми водоза­безпечення. Цієї осені має бути завершено перший етап реконструкції селищного водогону, що в значній мірі забезпечить значне покра­щення водозабезпечення, оскільки повністю буде замі­нено центральну трубу водо­гону на нову пластикову. У контекстіпокращення водо­за­безпечення гостро постає питання своєчасної оплатиспоживачами послугза водопостачання. Голова РДА В.В. Авксентьєв досить категорично наголосив на тому, що боржників будуть відключати від централі­зованої подачі води. Іншого виходу змусити людей пла­тити за надані послуги прос­то немає. Адже борги за несплачені послуги не дозво­ляють комунальним під­приємствам надаватиякісно послуги.

Що ж стосується покра­щення санітарного стану, ремонту доріг і тротуарів, то найближчим часом по вулиці Леніна плануєтьсявимостити всі тротуари, де вони ще не викладені плиткою. На це в районному бюджеті за­кла­дено 200 тисяч гривень. Восени розпочнуться роботи з окультурення зелених насаджень по центральній вулиці,буде замінено на нові прилади зовнішнього освіт­лення вулиці та встановлено зовнішнє освітлення по вули­цях Перемоги та Жовтневій.

У ході зустрічі голова РДА В.В. Авксентьєа з жителями Олександрівки люди висловлювали свої зауваження і пропозиції і до працівників міліції, кому­нальників, земельного від­ділу, селищного голови, служб у справах дітей.

Всі запитання і пропозиції взято до уваги, їх буде детальновивчено та вжито необхідних заходів.

Кількість переглядів: 65