У ветеранських організаціях

21 липнявідбулисязвітновиборнізборипервинноїорганізаціїветеранівУкраїниселищаОлександрівки, яканайчисельнішаврайоні. У її рядах 2848 осіб.
 У роботі зборів взяли участь зас­тупник голови районної державної адмі­ністрації Л.Ф. Нечепоренко, начальник УПСЗН К.М. Да­нов, селищний голова В.О. Захаров, начальник управління Пенсій­ного фонду в Олександ­рівському районі Н.М. По­целуй­ко, голова районної організації ветеранів України В.Н. Король.
 З доповіддю про роботу селищної ор­га­нізації вете­ранів України виступила голова ветеранської орга­нізації О.С. Ге­ращенко. Ро­боту се­лищ­ної ветеранської організації визнано задо­віль­ною.

 

В той же час учас­ники зборів висло­вили ряд заува­жень і про­позицій, що стосу­ється зо­кре­ма нала­год­ження авто­бусного сполучення в Олек­сандрівці, про  наведення належного порядку на се­лищному кладовищі, вдос­коналення і пожвавлення волонтерського руху, про необхідність виділення авто­мобіля інваліду Ве­ликої Вітчизняної вій­ни Орлику.
 Обговорено також прий­нятий Закон про пенсійну реформу.
 Підбиваючи під­сумки ро­боти селищ­ної ветеранської орга­нізації та висловлені на звітно-виборних зборах пропозиції і зауваження, заступ­ник голови РДА Ла­риса Нечепоренко за­пев­нила  ветеранів, що влада у районі прі­ори­тетним у своїй роботі вважає тур­боту про вете­ранів, робить все, аби покра­щити їх життя, соціально захистити, забезпечити їх всім необхідним на схилі літ.
 Ветерани селища Олек­сандрівки одноголосно знову обра­ли головою організації О.С. Геращенко.
Кількість переглядів: 81