Валерій Авксентьєв: люди повинні побачити і відчути позитивні зміни, які робить влада у районі

Сьогодні унашій державі значна увага приділяється розвитку медичної галузі, впроваджуються пілотні про­екти реформування меди­цини з метою вироблення нових напрямків надання медичних послуг задля збе­реження життя і здоровя людей. Адже рівень розвитку суспільства у значній  мірі залежить від  здоровя нації.

Про перспективи розвит­ку медицини у районі ми  говоримо  з головою Олек­сандрівської районної дер­жавної адміністрації Вале­рієм Володимировичем Авк­сентьєвим.

– Валеріє Володимировичу, не таємниця, що рівень на­дан­ня медичних послуг у на­шій районній лікарні не­належ­ний  і недостатній.

– На мою думку, медицина в районі просто не відповідає вимогам сьогодення. І це зму­шує наших людей звертатися за медичною допомогою в інші лікувальні заклади за межами району. Така ситуація не може  не викликати  занепокоєння і змушує до активних дій, аби повернути  довіру до медицини  в районі, зменшити  нарікання людей на не якісні послуги,на не належне обслуговування фахівців-медиків. Тому   ме­дич­на галузь  у районі  визна­чена пріоритетною на  ниніш­ній та наступний роки. Пос­тавлена чітка і конкретна мета –кардинально змінити ситу­ацію в медицині, забезпечити  значно вищий рівень надання медичної допомоги  жителям району.

Незаперечна істина, що ефективне  лікування  залежить від правильно встановленого діагнозу, а здоров’я людей  — від вчасної профілактики та високоякісного обстеження.  Тому й розпочали конкретні зміни у районній лікарні зі створення  сучасного діагнос­тичного центру. Зараз там триває  ремонт, який має завер­шитися до вже до кінця цього місяця. Наступний крок – наси­чення діагностичного центру новітнім  сучасним медичним  обладнанням. Частина його вже є. У лікарню придбано  новий  цифровий рентгенапа­рат, який уже працює. Значна частина медичної апаратури надійде з області.

Для зручності людей діаг­нос­тичний центр буде роз­міщуватися на першому по­версі. Це буде докорінно змі­нений медичний підрозділ. Тут людина зможе пройти повне обстеження на сучасному об­ладнанні. До послуг пацієнтів в діагностичному центрі дія­тимуть два кабінети рентге­нографії,в одному працю­ва­тиме новий цифровий рентген­апарат, два кабінети ехокардіо­графії, два – ультразвукового обстеження, а також кабінети фіброгастроскопії,спірографії та лабораторний кабінет. Все на місці. Всі результати  обсте­ження й медичні аналізи. Лю­дям не буде потреби їхати в інші міста для  проходження діагностики. Все зроблять  у нашій районній лікарні.

– Але ж, крім сучасного  обладнання, потрібні ще й висококласні фахівці.

– Безперечно. Кадрова про­б­лема не знята,  і зміни  тут обов’язково будуть. Тим біль­ше вони давно назріли. Для залучення в лікарню  медичних спеціалістів і забезпечення їх житлом  цієї осені для медиків буде придбано  за бюджетні кошти дві квартири. Питання забезпечення районної лікарні   медичними фахівцями зараз на особливому контролі. З часом воно має вирішитися пози­тивно.

Після завершення реконст­рукції і відкриття діагностич­ного центру візьмемося за ремонт дитячого відділення лікарні. Бо про здоров’я лю­дини треба дбати з її народ­ження. Саме тому  і пологове відділення у нашій лікарні одне з найкращих в області.

Крім того, для  покращення теплового режиму в  ліку­вальному закладі та здешев­лення плати за енергоносії в районній лікарні у цьому році буде збудо­вано нову котельню, яка пра­цю­ватиме на альтерна­тив­ному паливі  місцевого виробництва, яке виробляє  Олександрівська дільниця теп­ло­гене­рації ПАТ „Інтер­ре­сурси”. До того ж  в комплексі будівництва котельні  буде повністю замінено   всю тепло­трасу протяжністю май­же 700 метрів,що звичайно  набагато зменшить втрати тепла при подачі  безпосе­редньо  до  лікарні.

Скажу, що ми у своїй діяль­ності взяли за пріоритет  тур­боту про здоровий спосіб жит­тя населення, що включає і створення умов для заняття фізичною культурою і спор­том. Реконструйовано стадіон, відкрито новий сучасний спор­тивний зал, де можна протягом всього року займатися різними видами спорту. Крім того вве­дено також додаткові ставки тренерів у ДЮСШ.

Продовжуючи тему здоро­вого способу життя, не можу не сказати, що в цьому напрямку ведеться серйозна робота з контролю закладів торгівлі, особливо тих, які  займаються реалізацією алкогольних на­поїв та тютюнових виробів, зокрема дотримання ними законодавства щодо заборони продажу алкоголю і цигарок неповнолітнім. Не може бути байдужих до здоров’я наших дітей, їхнього майбутнього.

Я дотримуюсь принципу, що люди повинні бачити реаль­ні кроки влади. Купили автобус для відновлення сполучення в Олександрівці  Зараз він уже на визначеному  маршруті –  вули­ця Ворошилова-вулиця Леніна, вивчається пасажиропотік ,час руху, що дасть змогу чітко визначити зупинки, розклад руху. А також з часом продов­жити маршрут до мікрорайону колишньої „Іскри”.

Уже випускає продукцію молокозавод в  Новій Осоті. Найближчим часом молочні продукти нашого виробника надійдуть у продаж у магазин в Олександрівці. Для зруч­ності покупців там можна буде купи­ти  й олександрівський  хліб.

– Сьогодні чимало чуток і занепокоєння у людей, чи працюватиме у цьому році  цукровий завод.

– Працюватиме. Зараз там триває підготовка до нового сезону. Вже у жовтні підпри­ємство вироблятиме цукор.

– Влада виконує запла­новане і обіцяне. Чи все вда­лося  зробити з наміченого, зокрема і по програ­мі ”Цент­ральний регіон-2015” з най­більш важливих об’єктів?

– Ми  завжди відкриті перед людьми. Те, що виконали, видно, що не вдалося вико­нати, не приховуємо. Планували відкрити дитячий садок в Олек­сандрівці по вулиці Су­во­рова. Та поки не має можли­вості залучити кошти на ре­конструкцію цього примі­щен­ня. Натомість, аби  частково зняти напруження  з чергою у дитсадки, створено два нав­чально-виховні комплекси на базі  Олександрівських шкіл №2  та №3, де будуть повно­ноцінно готувати до  школи дітей п’ятирічного віку, а в дитсадках вивільняться місця для дітей молодшого  віку.

Розтягнулося в часі і будів­ництво овочесховища в Під­лісному через оформлення технічної документації на зе­мельну ділянку  та проект будівництва. Та вже у вересні енергетики підведуть  до бу­дови електролінію, і розпо­ч­неться монтаж виробничого приміщення, яке планується завершити до кінця цього року. А вже  до кінця  першого півріччя  2013 року буде вста­новлено холодильне обладнан­ня і лінію з переробки сиро­вини.

У продовження теми про найближчі плани скажу, що біля спортивного комплексу  встановлено дитячий май­данчик. Тривають роботи з енергозбереження в Олександ­рівській школі №3. Енергозбе­рігаючі вікна   вже вста­нов­лено, на черзі – утеплення фасаду школи. Плануємо об­нести цю школу ще й новим парканом та благоустроїти територію. Новий паркан хо­чемо встановити і біля школи №2.

Люди повинні побачити і відчути позитивні зміни у районі, які робить влада. Для цього і працюємо.

Кількість переглядів: 68