Ветерани звітували, намітили плани

19 жовтнявідбуласязвітновиборнаконференціярайонноїорганізаціїветеранівУкраїни, наякійзпід­сумковоюдопо­віддювиступивголовара­йон­ноїорганізації ВасильКо­роль. У роботі кон­ференції взяли участь голови районної дер­жавної адміністрації Ва­лерій Авксентьєв та ра­йонної ради Василь Скля­ренко, сіль­ські та селищні голови, депутат обласної ради Володи­мир Стьож­ка, керівники підпри­ємств, установ та організацій, пред­став­ники  обласної орга­нізації ветеранів України.

Районна ветеранська орга­нізація – потужна громадська організація, яка має помітний вплив на суспільне життя ра­йону. Вона тісно співпрацює з органами влади у районі, міс­цевим самоврядуванням, уста­новами та організаціями. Го­лова районної організації вете­ранів Василь Назарович Ко­роль у своїй звітній доповіді досить детально охаракте­ризував всі аспекти діяльності організації ветеранів за звітний період з 2007 по 2011 рік. Ветерани – це люди, які дещо по-іншому сприймають реалії сьогодення, більш болючіше, емоційніше. Тому, вис­ту­паючи в обговоренні звіту, го­лови первинних орга­нізацій з Бірок Ми­кола Линник, з Красно­сілля Василь Сироїжко, з Олександ­рівки Олек­сандра Гера­щенко, ве­терани Дмитро Брайко, Кате­рина Завада пору­шували най­більш бо­лю­чі для ветеранів про­блеми, особливо допла­ти до пенсій дітям війни.

Свою підтримку і постійну турботу висловили ветеранам голова районної дер­жав­ної адміністрації Вале­рій Авк­сентьєв, заступник голови обласної орга­нізації ветеранів Михайло Ро­манов, начальник управ­ління Пенсійного фонду в районі  Надія  Поцелуйко.

Роботу районної вете­рансь­кої організації за звітний період делегати оцінили задовільно. Знову обрано раду районної орга­нізації ветеранів, президію ради, комітети та комісії, деле­гатів на обласну звітно-ви­борну конфе­ренцію.

Головою районної орга­нізації ветеранів України знову обрано Василя Назаровича Короля.

На конференції вручено і нагороди ветеранам. Найвищої ветеранської нагороди – заслу­жений ветеран України удо­стоєна секретар районної ради ветеранів Світлана Артемівна Брайкова. Цю високу відзнаку їй вручили голова районної державної адміністрації Ва­лерій Авксентьєв та голова район­ної ради Ва­силь Скля­ренко. Гра­мо­ти та премії го­лова ради вете­ранів Василь Ко­роль вручив ба­гатьом головам пер­винних орга­нізацій та окре­мим ветеранам.

На завер­шен­ня конференції гарний настрій делегатам та гос­тям подарували учасники на­род­ного само­діяль­ного хо­ро­вого колективу (ве­теранів).

 

Кількість переглядів: 118