Засідання колегії райдержадміністрації

28 липня перший заступник голови райдержадміністрації О.С. Невмержицький провів засідання колегії рай­держ­адміністрації. На колегії розглянуто підсумки вико­нання Програми еко­но­міч­ного і соціального розвитку району за перше півріччя 2010 року, доповідав началь­ник управління економіки та розвитку інфраструктури РДА С.Ю. Антіпов. Детальний аналіз всіх показників прог­рами за півроку  свідчать про виконання більшості з них. $CUT$ Лише у галузі промис­ловості спостерігається повний відсоток зниження в порівняні з відповідним періодом 2009 року. В основ­ному зниження темпів росту промисловості спричинене зниженням потужності ас­фальтного заводу філії „Олек­сандрівський  рай­автодор” на 78,8%. Нато­мість ДП „Олександрвський лісгосп” та ТОВ „Оміс” наростили у першому півріччі 2010 року свої потужності відповідно на 20 та 14 від­сотків. Збільшено  обсяг товарообороту на 120 від­сотків, залучення інвестицій на 212,1 відсотка, на 117 відсотків зросли обсяги виробництва валової про­дукції сільського госпо­дарства району.

Про підсумки виконання планових надходжень пла­тежів до бюджетів усіх рівнів та виконання доходної та видаткової частин місцевих бюджетів за перше півріччя звітували на колегії  в.о. заступника начальника Зна­м’янської ОДПІ О.М. Гур­товий та начальник фінан­сового управління РДА В.І. Шията.

За січень-червень забез­печено надходження до зведеного бюджету на 110,4 відсотка. До державного бюджету сплачено 3861,7 тис. грн. – 105,8%, до місцевого за 6 місяців цього року надійшло 11454,1 тис. грн. – 112 відсотків призначених показників.

За даними фінансового управління виконано і запла­новані бюджетні призначення на перше півріччя.

До загального та спе­ціального фондів держ­бюджету надійшло доходів в сумі 4233,6 тис. грн. (112%) ; до загального фонду міс­цевих бюджетів  зібрано за півроку 36042.1 тис. грн. (101%). Виконання бюджет­них показників забезпечило виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфе­ри, освітянам відпускні за весь період, а не частинами. Забезпечено розрахунки за енергоносії та комунальні послуги бюджетних орга­нізацій.

Начальник фінансового управління детально охарак­теризувала на колегії вико­нання планових показників наповнення бюджету в роз­різі всіх видів  податків і зборів всіма сільськими радами, річні планові призна­чення по власних та закріп­лених доходах виконали за 6 місяців всі сільські ради. А от річні планові призначення виконано на 47,6 відсотки.

Основна причина цього – неточність планування над­ходжень до місцевих бюд­жетів окремими  сільськими радами. Про недопущення таких прорахунків на май­бутнє наголосив на колегії перший заступник голови РДА О.С. Невмержицький. І в рішенні колегії реко­мен­довано виконкомам сільсь­ких та селищних рад про­тягом другого півріччя за­без­печити щомісячні надход­ження власних та закріплених доходів у затверджених обсягах.

Заслухано на колегії і про дотримання фінансово-бюд­жетної дисципліни та вико­ристання державного майна і фінансових ресурсів на підприємствах, установах та організаціях у першому  півріччі 2010 року (доповідав начальник контрольно-ре­візійного відділу в районі А.М. Каражбей). Про стан виплати заробітної плати в районі колегію інформував заступник начальника  управ­ління праці та соціального захисту населення РДА С.Ю. Крикун.

Розглянуто на колегії і питання, що стосується орга­нізації контролю за вико­нанням доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови  ОДА та голови РДА; підсумки ро­боти зі зверненнями гро­мадян в Олександрівській РДА за перше півріччя 2010 року.

Заслухано звіт про вико­нання районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями.

З усіх розглянутих питань колегія прийняла відповідні рішення.

Кількість переглядів: 85