Зернята співпраці успішно проростають

3 листопада у тери­торіальному центрі пройшов тренінг другої фази Проекту Європейського Союзу та Про­грами роз­вит­ку ООН «Міс­цевий роз­ви­ток, орієн­това­ний на громаду». Його провела координатор проекту у Кіро­воградській області Тетяна Головченко. А участь у тре­нінгу взяли керівник ресурс­ного центру розвитку громад Олександрівського району  Лариса Нечепоренко, голови громадських організацій Цвіт­ненської та Олександрівської №2 загальноосвітніх шкіл, представники Цвітненської сільської та Олександрівської селищної рад, фінансового управління та відділу освіти РДА, управління Державного каз­начейства, відділу архітек­тури, містобудування та жит­лово-комунального госпо­дарст­ва, цент­раль­ної ра­йон­ної лікарні.

Перша час­ти­на тренінгу була присвячена пре­зентації Про­екту. Розпо­чи­наючи свій вис­туп, Тетяна Го­ловченко від­зна­чила, що і Цвіт­ненська шко­ла, і Олек­санд­рівсь­ка шко­ла №2 вже реалізували свої перші про­екти, тепер готують наступні, тобто, зернята спів­праці успіш­но проростають. Далі вона  детально розглянула важ­ливі складові під­готовки та вті­лення мікро­проектів, зо­крема, перед­умови підготовки мікро­про­ектних пропозицій та мікро­проектної документації, ви­моги до об’єк­ту, умови та джерела спів­фінансування, діяльність і завдання функ­ціональної гру­пи, проходження експертизи проектно-кош­то­рисної до­ку­ментації та інші. До розмови активно включалися всі при­сутні, адже успішна реалізація кожного мікро­проекту  зале­жить від багатьох структур і відомств. Як вони повинні взаємодіяти – це пи­тання вже розглядалося  під час прак­тичних вправ тренінгу.


Кількість переглядів: 105